Naše činnost v roce 2016

V Jídelně Popelka se 21. ledna 2017 uskutečnila valná hromada našeho sboru. Jednání se zúčastnili místostarosta města Ing. Jiří Vojta, zástupci sborů dobrovolných hasičů okolních obcí, rychtáři obcí baráčníků z Brandýsa nad Labem a Vrábí, a další hosté.

Hlavní pozornost byla zaměřena na vyhodnocení naší činnosti v loňském roce, který určitě můžeme hodnotit jako nejen náročný, ale i velmi zdařilý. Výjezdová jednotka zaznamenala největší počet výjezdů ve své historii. V loňském roce byla vyslána ke 142 mimořádným událostem, což bylo o sedm více, než v roce 2015. Podařilo se nám zkvalitnit technické zázemí pro zvýšení její akceschopnosti. Díky dotacím, pomoci města a Středočeského kraje a podpoře sponzorů jsme, kromě jiného, do užívání získali nový dopravní automobil, k posílení akceschopnosti jednotky výrazně přispěla modernizace svolávacího zařízení. Jednou z hlavních priorit sboru byla preventivně výchovná činnost zaměřená na žáky základních škol. V rámci preventivně výchovného programu „Hasík.CZ“ naši instruktoři navštívili osm základních škol ve městě a okolních obcích, což představovalo v souhrnu 20 druhých a 15 šestých tříd a více než 1800 žáků. V realizaci tohoto projektu se dlouhodobě řadíme mezi nejúspěšnější sbory dobrovolných hasičů nejen v kraji, ale i v rámci celé České republiky.

Zpráva o činnosti SDH Brandýs nad Labem na Valnou hromadu SDH Brandýs nad Labem konanou dne 21. ledna 2017

 Začátek roku je zpravidla důvodem k ohlédnutí se za tím uplynulým. Na dnešní valné hromadě se pokusíme vyhodnotit rok 2016 a připravit se na rok letošní. Můžeme říci, že vše, co jsme si začátkem minulého roku předsevzali, se nám podařilo splnit.  Jako součást Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jsme se zapojovali do akcí organizovaných okresním sdružením, aktivně jsme se zúčastňovali jednání okrsku č. 7 a všech akcí okrskem organizovaných. Vřelé vztahy jsme udržovali s okolními hasičskými sbory. Vzájemně jsme si vypomáhali při různých akcích, jako byly například oslavy výročí, prezentace na veřejnosti a v neposlední řadě u zásahů při požárech a jiných mimořádných událostech.

Zúčastnili jsme se sedmnácti valných hromad okolních sborů a občanských sdružení. Starosta a velitel sboru nás zastupovali na Valné hromadě okrsku č. 7. V orgánech sdružení máme i své zástupce. Naši členové jsou také v odborných radách okresního sdružení, a to v Odborné radě prevence a Odborné radě mládeže.

Činnost sboru, který měl na konci roku 2016 79 členů, z toho 50 dospělých, řídil výbor, který se  v loňském roce sešel 11x. Vzhledem k pracovní vytíženosti členů, kdy někteří musejí dojíždět za prací mimo naše město, byla účast na schůzích výboru poměrně vysoká. Hlavním úkolem bylo zajišťovat chod sboru a splnění usnesení z valné hromady konané      23. ledna 2016. Díky nasazení některých členů jsme zajistili pro náš sbor a výjezdovou jednotku více, než jsme původně očekávali. Naléhavé situace, které nesnesly odkladu, a nebylo jich málo, řešili členové výboru při pravidelné odborné přípravě jednotky.

Uvědomujeme si, že jsme nedílnou součástí našeho dvouměstí. Cítíme se spoluodpovědní za bezpečnost spoluobčanů a ochranu jejich majetku. S městem a jeho představiteli jsme v úzkém kontaktu nejen při zabezpečování požární ochrany, ale podílíme se také na akcích celoměstského a celostátního významu. Úzce spolupracujeme s odborem bezpečnostního a krizového řízení města. Vážíme si zájmu představitelů města o naši činnost a podpory, kterou nám poskytují. V posledních letech je velmi významná a jen díky ní dosáhla jednotka na takové vybavení, kterým nyní disponuje.

V úvodu jsem hovořil o spolupráci se sdružením a okolními sbory. Spolupráce nespočívala pouze v účasti na valných hromadách. Naše soutěžní družstva zúčastnila soutěže o putovní pohár starosty města a okrskové soutěže ve Staré Boleslavi a soutěže v Brázdimi.

Námi tradičně organizované soutěže, Vimmerova memoriálu, která se konala již po čtyřiadvacáté, se zúčastnilo 21 družstev. Nejen díky počasí ji hodnotíme jako velmi vydařenou. S výkonem našich družstev jsme byli spokojeni. Tři družstva mužů obsadila první, čtvrté a páté místo, ženy se umístily na druhém místě. Sluší se připomenout, že naše soutěže pořádáme na sokolském hřišti. Děkujeme členům Sokola za poskytnutí hřiště a zázemí pro organizaci soutěží.

V červnu jsme na oslavách 130 let založení SDH Úvaly předváděli naši  automobilovou plošinu. V tom samém měsíci jsme se zúčastnili oslav 135 let trvání SDH Čelákovice. Naši zástupci byli v září přítomni na oslavách 140 let založení SDH Stará Boleslav.

Jednou z hlavních priorit sboru je preventivně výchovná činnost zaměřená na děti a mládež.  Na základních školách v rámci preventivně výchovného programu Hasík.CZ žékům druhých a šestých tříd přibližujeme základní zásady týkající se požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Akce proběhly v základních školách Palachova, Na Výsluní, ve Staré Boleslavi, v Lázních Toušeň, Jirnech, Dřevčicích, Šestajovicích a Zelenči. Od nového školního roku se do programu zapojily další tři školy, a to Brázdim, Sluhy a Veleň. Celkem bylo této činnosti věnováno 122 hodin a bylo  proškoleno 1350 žáků. Naši instruktoři programu „Hasík“ seznamují žáky škol s chováním při požáru, evakuaci, učí je, jak oznamovat události na telefonní čísla tísňového volání a podobně. Praktické ukázky hašení     a techniky je čekají v naší hasičské zbrojnici. Je potěšující, jak veliké množství dětí je schopno si zapamatovat probranou tématiku. Dokonce se nám dostává i zpětné reakce, kdy se od dospělých dozvídáme, jak je doma, po přednáškách, jejich děti školí.

S činností hasičů  jsme v areálu zbrojnice seznamovali také děti z mateřských škol Pražská, Riegrova, Doktora Beneše, Dvořákova, dále nás navštívily děti ze školky Bolka, mateřského centra Matýsek, přípravné třídy ZŠ Palachova, školek z Jiren, Dřevčic, Káraného a ze základní školy Tip Toes,

Oblastí, ve které se nám dlouhodobě daří je výchova mladých hasičů. V současnosti máme v dětských družstvech mladých hasičů – Maxíků, 29 dětí.  Schůzky se konají v hasičské zbrojnici v pondělí a středu. Náplní schůzek, mimo hasičské tématiky, je sportovní fyzická příprava pro soutěže v požárním sportu a sportovní hry a rovněž jsou rozšiřovány všeobecné znalosti dětí. Mimo tyto pravidelné aktivity si měly možnost vyzkoušet horolezeckou stěnu na brandýské pedagogické fakultě, navštívit brandýský zámek a obvodní oddělení Policie České republiky. Také je navštívili záchranáři ze zdravotnické záchranné služby, s jejichž prací měly možnost se seznámit v rámci tématu zdravovědy. V dubnu se vybrané děti zúčastnily akce „Hasič roku“ pořádané Ministerstvem vnitra, kde nejen tradičně asistovaly při předávání ocenění, ale prezentovaly se také ukázkou záchrany tonoucího. V témže měsíci se Maxíci zúčastnili soutěže v Čelákovicích a v Brandýse nad Labem se na sokolském hřišti představily při Pálení čarodějnic.V květnu děti soutěžily ve Staré Boleslavi a Sudově Hlavně a rovněž byly zapojeny do oslav městského Dětského dne. V září jsme spolu s okresním sdružením uspořádali dětskou soutěž O putovní pohár starosty Okresního sdružení hasičů Praha-východ. Souběžně jsme pak pořádali naši tradiční soutěž o Maxíkův pohár.  Na start obou soutěží se ve třech kategoriích postavilo 29 družstev, mezi nimi tři naše, která se v silné konkurenci neztratila. V kategorii mladší žáci obsadili druhé místo, starší pak ve své kategorii čtvrté a dorostenci třetí místo. Poprvé jsme při soutěžích využili nové přenosové technologie, což umožnilo, že zájemci mohli sledovat celý závod v přímém přenosu z domova na svých počítačích. V listopadu jsme uspořádali drakiádu a děti nás i město reprezentovaly na Českém halovém poháru v běhu na 60 m překážek Mladých hasičů – Memoriálu Marty Habadové v Praze. Na prosinec jsme dětem připravili Mikulášskou besídku a následně vánoční besídku, kde každé dítě obdrželo dárek.

Celkem se děti se svými vedoucími sešli na 76 schůzkách s průměrnou účastí 25 dětí. Oceňujeme i zájem rodičů o to, jak si jejich dítě v kroužku vede.

Zapojujeme se i do ostatních činností ve městě. Již po několikáté jsme vypomáhali při  pořádání dětského dne a na konci prázdnin při akci „Rozloučení s létem“. Dohlíželi jsme na „Pálení čarodějnic“. Společně s městskou policií, Policií ČR, odborem bezpečnostního a krizového řízení města a zdravotnickou záchrannou službou jsme se podíleli na akci „Bezpečně do škol“ pořádané pro prvňáčky na začátku školního roku. Během prázdnin navštívili naší zbrojnici děti s příměstského tábora Funatik.

Uspořádali jsme v pořadí třetí Hasičský ples, který byl, tak jako v předchozích letech, zcela vyprodaný a podle mínění přítomných, mimořádně vydařený. Účastnili jsme se pietních aktů k uctění památky padlých v bojích za svobodu  a k výročí vzniku republiky.

Při Svatováclavských slavnostech jsme měli své zástupce v průvodu s historickým praporem a s praporem sdružení. Celý průvod s relikvií prošel kolem vodní fontány, kterou naši členové „vykouzlili“ u mostu nad hladinou Labe.

Prvního října jsme v rámci Dne otevřených dveří přivítali v našem areálu více než 400 návštěvníků. Nebyli to jen občané našeho města, s naší technikou a vybavením se přijeli seznámit hasiči ze Šestajovic a Jenštějna, technici společnosti Fire-Portál a další. Mimo techniku jsme předvedli ukázky práce ve výškách, vyprošťování osob z havarovaných vozidel, výstroj a výzbroj hasiče. Zájemci si vyzkoušeli hašení vodou a přenosnými hasicími přístroji.

Ve zkratce připomenu některé další akce: Besip Day, kde jsme předváděli ukázku ve vyprošťování, dětský den pořádaný Armádou České republiky nebo výrobu pěny pro děti na dětských dnech v Mratíně a v Lázních Toušeň. Asistovali jsme při hudebním festivalu v Panské zahradě v areálu brandýského zámku a ns koncertu písničkáře Jarka Nohavici v Houštce. S naší plošinou jsme vypomohli při instalaci ukazatele rychlosti. V srpnu jsme pomohli fotbalistům zalít trávu při rekonstrukci hrací plochy stadiónu. Dále předvedli ukázku při otevření nových prostor v areálu obchodního centra Tesco a při Festivalu sportu na ZŠ Na Výsluní. Ke konci roku jsme asistovali při ztvárnění živého Betlému na brandýském náměstí.

Dostáváme k našemu hlavnímu poslání, kterým je ochrana života, zdraví a majetku našich spoluobčanů. Výjezdová jednotka, v níž bylo na konci roku zařazeno 22 členů sboru, byla v loňském roce povolána ke 142 mimořádným událostem, z toho k 52 požárům, 26 technickým pomocím, 46 dopravním nehodám, devíti ostatním výjezdům a 9 výjezdů bylo k planým poplachům.

První výjezd roku byl prvého ledna k dopravní nehodě v Jirnech a poslední sedmnáctého prosince k požáru rodinného domu v Čelákovicích. Náročný byl pro nás měsíc červenec. Z důvodu větrné smršti a několika silných průtrží mračen jednotka vyjížděla na odstraňování popadaných, polámaných stromů několikrát za den. K tomu se připojilo opakované čerpání vody ze sklepů a suterénů domů.

Jeden z nejnáročnějších zásahů byl na požár linky na zpracování nebezpečných odpadů v areálu bývalé Avie v Praze-Vinoři.  Na místo události bylo povoláno několik desítek jednotek PO ze Středočeského kraje a Prahy. Hořely uskladněné nebezpečné odpady a chemikálie. Práci komplikovaly sníh, mráz a v počátku i nedostatek vody. Na místo události byly povolány obě naše cisternové automobilové stříkačky.

Náročná pro zasahující hasiče byla dopravní nehoda osobního automobilu a autobusu na dálnici D10. Vzhledem k  hustému provozu okamžitě vznikla dopravní zácpa a zasahující jednotky se na místo události dostávaly velmi těžce a pomalu. Naštěstí si nehoda vyžádala jen lehká zranění. Tragická nehoda se však na  stejné dálnici odehrála v měsíci říjnu. V důsledku rychlé jízdy a po střetu několika automobilů byl jeden vymrštěn mimo silnici a narazil do mostního pilíře.

V loňském roce se podařilo, díky městu a sponzorům, rozšířit náš vozový park o dopravní automobil Mercedes – Benz Sprinter 519 CDI pro 21 pasažérů. Ten bude využíván nejen k dopravě výjezdového družstva, ale také k případné evakuaci obyvatel, nebo jako zázemí při déletrvajícím zásahu. Rovněž se podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu  dotaci  na  pořízení nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky.

K posílení akceschopnosti jednotky výrazně přispěla modernizace svolávacího zařízení. Zastaralý modul Kanga+ nahradil moderní a velmi flexibilní systém Fireport. Díky němu se při vyhlášení poplachu automaticky sepnou pagery, otevírají se vjezdová brána do areálu, vrata před technikou, která je operačním střediskem HZS Středočeského kraje určena k výjezdu a rozsvěcí se světla v garážích. Dále se v nové výjezdové tiskárně tiskne příkaz k výjezdu i s trasou k místu zásahu. Mapa a seznam členů, kteří se dostaví do zbrojnice, se zobrazují na dvou velkých obrazovkách. Vše je doplněno čtením příkazu k výjezdu v rozhlasovém systému. Toto řešení je velice spolehlivé a nepřetržitě monitorované jeho dodavatelem.

Nemalou pozornost věnujeme odborné přípravě členů výjezdové jednotky. Ke cvičení se scházíme každé pondělí v hasičské zbrojnici, kde probíráme předepsaná odborná témata a pracujeme s technikou. Tomuto výcviku bylo věnováno 84 hodin. Probíhalo také zaškolování mladých členů, kteří dosáhli nebo v nejbližší době dosáhnou plnoletosti, do výjezdové jednotky. Účastnili jsme se školení velitelů družstev a strojníků organizovaným HZS Středočeského kraje na stanici ve Staré Boleslavi, které proběhlo v březnu. V červnu      a září se proběhlo cvičení na vodě ve spolupráci složek IZS a krizového štábu ORP, kterého jsme se zúčastnili s naším člunem a RZA Santana. Členové jednotky nás reprezentovali na soutěži v  hasičských dovednostech – Letňanském železňáku a v rámci výcviku s hydraulickým vyprošťovacím zařízením sbírali zkušenosti na Mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které se uskutečnilo v září v Mladé Boleslavi. Jeden člen jednotky absolvoval kurz pro nositele dýchací techniky.

I když naše činnost byla a je velmi rozmanitá, značná část občanů si ji spojuje pouze se zásahy u různých mimořádných událostí.  I z tohoto důvodu věnujeme velkou pozornost  medializaci s cílem komplexně informovat veřejnost o práci sboru. Zásadní grafickou úpravou a aktualizací obsahu prošly webové stránky sboru. Jejich návštěvníci se mohou seznámit nejen s naší historií a současnými aktivitami, ale mohou získat řadu cenných informací z oblasti požární prevence. Nově jsme v loňském roce zřídili facebookové stránky. K informování o činnosti sboru, jeho jednotky, o podpoře a pomoci ze strany města, jako i k osvětě v oblasti požární ochrany využíváme pravidelně Městské listy a webové stránky města.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za jejich aktivní práci, rodinným příslušníkům za jejich shovívavost. Patří se poděkovat Všem občanským organizacím a spolkům, že nás podporují a jsou nám nápomocni při organizaci našich akcí. Děkuji vedení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za podporu našeho sboru a výjezdové jednotky. Dále všem sponzorům a zaměstnancům městského úřadu, bez kterých by se nám nedařilo obměňovat techniku a výstroj jednotky.