Naše činnost v roce 2020

Zpráva o činnosti SDH Brandýs nad Labem v roce 2020

Rok 2020 byl pro sbor významný zejména tím, že jsme si v něm připomenuli 140. výročí jeho vzniku. Vzhledem k omezením jsme však mohli realizovat jen malou část plánovaných akcí. Zrušeny byly tradiční soutěže v požárním útoku – Vimmerův memoriál a dětská soutěž  O Maxíkův pohár.  Nemohli jsme být přítomni při oslavách státních svátků, ani asistovat při dalších akcích pořádaných městem pro jeho občany. Pozastaven byl program preventivně výchovné činnosti pro základní školy Hasík.cz. Neproběhly návštěvy a exkurze žáků mateřských a základních škol v hasičské zbrojnici.

Velmi nás mrzelo, že se v městském muzeu neuskutečnila výstava ke 140. výročí vzniku sboru. Naštěstí po domluvě s vedením muzea a díky jeho vstřícnému přístupu bude realizována v létě letošního roku. Samozřejmě musím dodat, že to bude opět záviset na vývoji koronavirové situace. Historii sboru jsme veřejnosti přiblížili alespoň prostřednictvím Městských listů.

Co se nám podařilo uspořádat, spíše řečeno, co jsme stihli uspořádat před zavedením omezujících opatření nebo při jejich rozvolnění.

V únoru se konal tradiční Hasičský ples, který se těšil velkému zájmu veřejnosti.

Pro sbor nejvýznamnější akcí bylo zářijové završení oslav 140 let jeho založení, jejíž přípravě a organizaci jsme věnovali téměř dva roky. Myslím si, že i přes složitou situaci se oslavy velice vydařily, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost občanů na pořádaných akcích. Chci především poděkovat všem členům sboru za práci při jejich přípravě a organizaci. Naše poděkování patří také všem zúčastněným sborům profesionálních a dobrovolných hasičů, jako i všem institucím a organizacím, které nám pomohly tyto akce uskutečnit.

Završení oslav začalo v pátek 11. září koncertem folkové skupiny Nezmaři na nádvoří brandýského zámku a vyvrcholilo 13. září na Masarykově náměstí Dnem hasičů. Návštěvníci této akce si mohli prohlédnout vystavovanou požární techniku, a to jak historickou, tak soudobou. Historickou techniku prezentovaly nejen cisternové automobilové stříkačky na podvozku Praga RN, tzv. ereny, ale také naše, více než šedesátiletá CAS 16 na podvozku Praga V3S.

V této souvislosti je třeba ocenit iniciativu, která vzešla od mladších členů sboru. Nejen že rekonstrukcí naší staré ,,vétřiesky“ započali, ale dotáhli ji do zdárného konce. Pomoc jim poskytli služebně starší členové sboru, kteří se postupně přidali a nechali se „mladickým“ elánem strhnout. Rekonstrukce započala v polovině roku 2019. Nejprve byl zprovozněn motor a řízení. Následně došlo k odstrojení nástavby a opravě celého rámu i s koly a rozvody vzduchu a paliva. Postupně byla opravena nádrž na vodu, karoserie a nástavba cisterny. Vše bylo zakončeno novým červeno-bílým nástřikem.

Mezi současnou technikou vystavenou na Masarykově náměstí, dominovala cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 Triton na podvozku Tatra ze Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín určená k zásahům v extrémně nebezpečných prostorech. Vedle ní se poprvé představil i nový rychlý zásahový automobil na podvozku Mercedes – Benz Vito určený k zásahům při dopravních nehodách, který naší jednotce do užívání slavnostně předal starosta města.Vozidlo nahradilo již 14 let provozovaný rychlý zásahový automobil na podvozku Santana.

K dobré atmosféře přispěl nemalou měrou i pestrý doprovodný kulturní program.

Výročí vzniku sboru byla věnována také zářijová výroční valná hromada sboru za účasti pozvaných hostů, zástupců okolních sborů, zástupců vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zástupců města a občanských spolků.

Podle možností jsme se v loňském roce zapojili do akcí organizovaných okresním sdružením. Naši zástupci se účastnili volebního shromáždění zástupců sborů okresu Praha – východ v Říčanech.

Aktivně jsme se také zúčastňovali jednání okrsku č. 7 a všech akcí okrskem organizovaných. Navštívili jsme 14 výročních valných hromad okolních sborů a dalších spolků,  starosta a velitel sboru nás zastupovali na Výroční valné hromadě okrsku č. 7.

Musím zmínit také skutečnost, že v letním období, kdy došlo k určitému rozvolnění opatření,  naše  mladé pětičlenné družstvo znovu ovládlo specifickou a velmi náročnou soutěž Letňanský Železňák, a to v konkurenci 14 týmů převážně z Prahy a Středočeského kraje. Šlo o mimořádný výkon, ke kterému lze jenom blahopřát.

Výbor sboru se  v loňském roce sešel na šesti pravidelných schůzkách      a jedné mimořádné. Hlavním posláním výboru bylo zajišťovat chod sboru          a plnění usnesení z výroční valné hromady konané 25. ledna 2020. Protože v období mimořádných opatření se některé schůzky nemohly uskutečnit, výbor řešil důležité problémy prostřednictvím e-mailové korespondence.

K 31. 12. 2020 měl náš sbor 63 členů, z toho 12 dětí a dorostenců. Výjezdová jednotka měla 22 členů.

Mimořádná opatření zasáhla i náš kroužek Mladých hasičů. Na konci roku 2020 v něm bylo evidováno celkem 13 dětí a osm dětí bylo ve zkušební době. Bohužel v minulém roce se prakticky nemohl scházet a máme obavy, že až dojde k uvolnění opatření a kroužek bude moci znovu začít fungovat, nebude o něj již takový zájem. Avšak uděláme maximum pro to, abychom kapacitu kroužku opět naplnili.

V loňském roce byla výjezdová jednotka povolána k 113 mimořádným událostem, z toho k 48 požárům, 25 technickým pomocím, 27 dopravním nehodám, 1x jsme zachraňovali osoby, 7 výjezdů bylo k planým poplachům a 2 k ostatním zásahům. Zálohu na stanici jsme měli 3x.

Výjezdy k požárům a dalším mimořádným událostem byly organizovány tak, aby se hasiči pří výjezdu potkávali co nejméně a zamezilo se tak případné nákaze. Po výjezdu prvního vozidla s požárním družstvem, které bylo v jediném možném početně omezeném stavu, se do zbrojnice dostavilo druhé výjezdové družstvo, také v předepsaném omezeném počtu. Organizace takovýchto výjezdů nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala opravdu precizní plánování a organizaci.

Pro ilustraci uvádím některé závažné mimořádné události, u kterých naše jednotka zasahovala:

Dne 10. února byly odstraňovány následky vichřice, kterou meteorologové nazvali Sabine. Začali jsme ráno ve čtvrt na sedm, kdy jsme odstraňovali strom, který blokoval komunikaci mezi Dřevčicemi a Popovicemi,  a skončili po půl čtvrté odpoledne, kdy jsme vyjížděli již ke dvanácté události do Káraného. V průběhu dne jsme řešili několik popadaných stromů, poškozené střechy, létající billboardy na dálnici, nebo jsme asistovali profesionálním hasičům ze stanice Stará Boleslav při otevírání bytu v domově s pečovatelskou službou. To byl jediný výjezd, který neměl přímou souvislost s větrem.

Hned druhý den jsme byli v brzkých ranních hodinách povoláni k požáru skladu o rozměrech přibližně 30 x 15 m u nádraží v Úvalech.  Hašení komplikoval silný vítr. Naše jednotka se s velkoobjemovou cisternou CAS 30 podílela na zásobování místa zásahu vodou.

Dne 30. června odpoledne jsme zasahovali u požáru výrobní haly             v Kostelci nad Labem. Pravděpodobně začalo hořet od elektroinstalace a oheň se rozšířil na střešní konstrukci. Zásah komplikoval nejen kouř, ale i skutečnost, že celá střecha byla pokryta solárními panely. Na ty se naštěstí požár nerozšířil.

Dne 3. července jsme vyjížděli do Dřevčic, kde kvůli technické závadě vyteklo asi 80 litrů chladicí kapaliny z linkového autobusu na vozovku. Společně s jednotkou HZS Středočeského kraje ze stanice Stará Boleslav jsme vozovku uklidili.

Dne 10. srpna jsme s CAS 30 společně s profesionálními hasiči ze Staré Boleslavi a jednotkou SDH Čelákovice likvidovali požár strniště mezi obcemi Mstětice a Lázně Toušeň. Ve velkém vedru, které panovalo, to byl další zásah, při kterém jsme ocenili schopnosti naší Tatry. Místo tahání desítek metrů hadic kolem hořícího strniště byl požár uhašen pomocí nárazníkové lafety, a to bez vystoupení z vozidla.

Při výčtu aktivit sboru a jeho výjezdové jednotky v uplynulém roce nemůžeme opomenout skutečnost, že spolu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a dalšími organizacemi a spolky působícími v našem městě jsme se bezprostředně po výskytu první hrozby pandemie Covid – 19 iniciativně a aktivně zapojili do činností zaměřených na maximální snížení jejích dopadů na občany města.

Již v březnu jsme reagovali na nedostatek roušek. Zpočátku je šily některé členky sboru, následně se zapojila široká veřejnost. Část z darovaných roušek jsme umístili na rouškovník, což byl vyhrazený prostor na oplocení u vstupu do areálu zbrojnice, z něhož si je občané města mohli bezplatně odebrat. Další darované roušky jsme distribuovali seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Mimo to jsme zajišťovali centrální skladování a distribuci prostředků pro dezinfekci a osobních ochranných prostředků (OOP) pro zdravotníky                  a poskytovatele sociálních služeb ve městě a obcích správního obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Do pomoci spoluobčanům města jsme se aktivně zapojili i po vzniku druhé vlny pandemie, kdy jsme například na počátku října převzali a následně distribuovali 25 000 respirátorů třídy FFP2 určených pro pedagogické pracovníky, do všech základních a mateřských škol na území ORP.

Následně jsme spolu SDH Stará Boleslav a SDH Káraný distribuovali 700 tisíc OOP (rukavic, roušek, respirátorů a ochranných oděvů) do domovů seniorů a poskytovatelům sociálních služeb zřizovaných státem.

Výcvik a školení členů výjezdové jednotky probíhal podle možností. Pokud to situace dovolovala, scházeli se členové jednotky při výcviku v omezeném počtu.

Dva členové absolvovali základní školení v rozsahu předepsaných 40 hodin, které je potřebné k zařazení do výjezdové jednotky.

Mnohé z výše uvedeného by nebylo možné bez podpory vedení města – zejména zářijové oslavy 140. výročí vzniku sboru, pořízení již zmíněného nového rychlého zásahového automobilu nebo vybudování nového objektu garáží, který byl jednotce předán do užívání v květnu loňského roku.