Naše činnost v roce 2021

Zpráva o činnosti SDH Brandýs nad Labem ze rok 2021

Po necelém roce se opět scházíme, abychom zhodnotili uplynulý rok. Vzhledem k opatřením se naše jednání opět koná jak v netradičním termínu a prostředí, tak i bez účastí hostů.

I v loňském roce pandemie Covid 19 ovlivnila chod našeho sboru a přirozeně se také promítla i do fungování výjezdové jednotky. Mohli jsme uspořádat jen malou část plánovaných akcí. Zrušeny byly tradiční soutěže v požárním útoku – Vimmerův memoriál a dětská soutěž O Maxíkův pohár. Pozastaven byl program preventivně výchovné činnosti pro základní školy Hasík.cz. Neproběhly návštěvy a exkurze žáků mateřských a základních škol v hasičské zbrojnici. Nekonal se ani náš tradiční Hasičský ples, který se jinak těší velkému zájmu veřejnosti.

Jak loňský tak i předloňský rok byly pro sbor významné zejména tím, že jsme si v nich připomenuli 140. výročí jeho vzniku. Vzhledem k omezením jsme však museli realizaci oslav rozdělit do dvou let. V roce 2020 vyvrcholily oslavy výročí formou Dne hasičů na brandýském náměstí a v roce 2021 jsme uspořádali odloženou výstavu o historii a současnosti sboru v Oblastním muzeu Praha-východ.

Výstava  byla zpřístupněna veřejnosti během loňského léta. Vernisáž se  uskutečnila 3. června 2021 za přítomnosti zástupců města, vedení a zaměstnanců muzea, představitelů občanských spolků a hasičských sborů. Na výstavě mohli návštěvníci vidět historickou zásahovou techniku, dobové vybavení jednotek      a výstroj hasičů. Seznámit se také mohli s písemnými dokumenty o sborovém životě. V historii sboru se vyskytly jak roky smutné, až tragické, tak období klidu a spokojenosti, kdy sbor překypoval členy a bohatým kulturním životem. Během výstavy si návštěvníci mohli prohlédnout také výstavku hasičských kalendáříků a papírových modelů hasičských automobilů. V jednom z výstavních sálů byl připraven dětský koutek, ve kterém si mohli nejmladší návštěvnici vyzkoušet některé hasičské dovednosti nebo se nechat vyfotografovat, třeba v zásahově přilbě.

Výstava dokonce poskytla jakousi „kulisu“ pro soutěž modelářů, kteří se zabývají skládáním a navrhováním papírových modelů. Jeden celý cen probíhala soutěž, při níž soutěžící skládali papírové modely hasičských zásahových vozů, v několika soutěžních kategoriích a naše renovovaná V3S stála na brandýském náměstí jako poutač upozorňující na tuto soutěž.

U příležitosti výročí se nám v loňském roce také podařilo vydat ilustrovaného průvodce historii a současností našeho sboru, a to především díky finančnímu přispění města.

Přípravě a organizaci oslav jsme věnovali více jak dva roky. Myslím si, že se i přes složitou situaci oslavy velice vydařily, o čemž svědčí vysoká návštěvnost na pořádaných akcích. Především bych chtěl poděkovat všem členům sboru za práci při jejich přípravě a organizaci. Naše poděkování patří také všem zúčastněným sborům profesionálních i dobrovolných hasičů, jakožto i všem institucím a organizacím, které nám pomohly tyto akce uskutečnit.

. Podle možností jsme se v loňském roce zapojili do akcí organizovaných okresním sdružením. Také jsme se, pokud to situace dovolila, zúčastňovali jednání okrsku č. 7. V listopadu jsme měli své zástupce na valném sezení brandýských Baráčníků.

Dne 2. října se sedm členů sboru s Pragou V3S zúčastnilo setkání hasičů pod horu Říp. Byla to zatím její nejdelší jízda, kterou zcela bravurně zvládla. Mezi ostatními prezentovanými historickými vozidly se krásně vyjímala. Je to opravdu chlouba naší odvedené práce. Účastníci setkání vystoupili na vrchol hory, na který dopravili pomocí řetězové dodávky vody deset kbelíků vody tak, jak se kdysi dodávala voda na hašení při požáru. Vyvrcholením akce byla mše za hasiče před kaplí svatého Jiří.

Výbor sboru se v loňském roce sešel na šesti pravidelných schůzkách. Hlavním posláním výboru bylo zajišťovat chod sboru a plnění usnesení z poslední výroční valné hromady. Protože v období mimořádných opatření se některé schůzky nemohly uskutečnit, výbor řešil důležité problémy především prostřednictvím e-mailové korespondence.

Mimořádná opatření zasáhla i náš kroužek Mladých hasičů. Bohužel se v minulém roce mohl scházet pouze v letním období a některé schůzky se konaly také online. V září byla činnost kroužku obnovena. Nové děti k nám přišly také díky účasti na Festivalu sportu, kde jsme náš požární sport a kroužek představili široké veřejnosti. Uspořádali jsme pro děti karneval a soutěž o nejhezčí masku. Také nás navštívili čerti s Mikulášem a andělem, od kterých děti dostaly bohatou nadílku. Poslední schůzkou v letošním roce byla pro děti vánoční besídka, kde pod stromečkem našli několik dárků. Jsme rádi, že se nám podařilo, i přes nepřízeň okolností, činnost kroužku obnovit tak, jak bylo jen možné.

Ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže byla vytvořena hra v terénu, při které, za použití instrukcí z mobilní aplikace a snímání QR-kódů, děti vyhledávaly stanoviště, na kterých si vyzkoušely předepsané hasičské dovednosti nebo odpovídaly na položené otázky.

Pro členy sboru se podařilo uspořádat ochutnávku vín s odborným výkladem o jednotlivých druzích vinných odrůd s prezentací jednoho menšího vinařství.

K 31. 12. 2021 měl náš sbor 61 členů, z toho 10 dětí a dorostenců. Výjezdová jednotka měla 24 členů.

V loňském roce byla výjezdová jednotka povolána celkem k 138 mimořádným událostem, z toho k 50 požárům, 48 technickým pomocím,         30 dopravním nehodám, 6 výjezdů bylo k planým poplachům a 3x k ostatním zásahům. Zálohu na stanici jsme měli 1x. Celkově členové sboru a výjezdové jednotky u zásahů odpracovali 1 430 hodin. Dalších 1 037 hodin bylo odpracováno na údržbě techniky, údržbě hasičské zbrojnice a jejího okolí. Dále například na přípravě výstavy, společenských událostí, městských akcí               a podobně.

Výjezdy k požárům a dalším mimořádným událostem byly organizovány tak, aby se hasiči pří výjezdu potkávali co nejméně a zamezilo se tak případné nákaze. Po výjezdu prvního vozidla s požárním družstvem, které bylo v jediném možném početně omezeném stavu, se do zbrojnice dostavilo druhé výjezdové družstvo, také v předepsaném omezeném počtu. Organizace takovýchto výjezdů nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala opravdu precizní plánování a organizaci. Účast na výjezdech, ale i přítomnost v hasičské zbrojnici byla možná pouze za použití respirátorů a dodržení všech předepsaných hygienických opatření.

Pro ilustraci uvádím některé mimořádné události, u kterých naše jednotka zasahovala:

Prvním zásahem roku 2021 byla likvidace požáru dílny v Kostelci nad Labem, a to 14. ledna. Posledním pak výjezd k požáru krabice od pyrotechniky na Silvestra kolem 18. hodiny.

Dne 20. ledna 2021 kolem půl osmé ráno jsme vyjížděli k dopravní nehodě dvou osobních automobilů mezi Brandýsem a Martinovem. Po příjezdu provedla jednotka zajištění místa nehody, zachycení uniklých provozních náplní a poskytla první pomoc řidičce jednoho z vozidel.

Dne 15. února před půl pátou hodinou ranní jsme vyjížděli k požáru rodinného domu v Tišicích. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, protože dům byl požárem zcela zasažen. Zásah komplikoval velký mráz. Na místě zasahovalo větší množství jednotek a před půl sedmou se podařilo požár lokalizovat. Dohašování pokračovalo ještě během celého dopoledne.

Dne 18. února po půl druhé odpoledne jsme byli povolání k záchraně psa         z vodní hladiny. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se na hladině částečně zamrzlého Labe nachází pes a poblíž také jeho majitelka, která se pokoušela      o jeho záchranu. Pes byl za využití suchých obleků a jištění vytažen z vody        a jeho majitelce jsme ošetřili drobná zranění, která jí způsobil ostrý led. Oběma jsme následně zajistili tepelný komfort a ženě poskytli suché oblečení.

 

Dne 15. června kolem čtvrté hodiny odpolední jsme vyjížděli k požáru lesního porostu poblíž Lomené aleje ve Staré Boleslavi. Oheň se držel u země a nerozšířil se do korun stromů. Přibližně po třech hodinách se podařilo oheň zlikvidovat. Poté bylo místo zásahu předáno na dohlídku správci lesa.

Dne 10. července pár minut před jednou hodinou odpolední jsme vyjížděli

s plošinou k hlášenému požáru solárních panelů na střeše jídelny do Kostelce nad Labem. Už z Brandýsa bylo vidět vysoký sloup kouře. Při našem příjezdu již na místě zasahovalo několik jednotek a střecha objektu byla téměř v celé své ploše zasažena požárem. Zásah komplikoval hustý kouř, konstrukce střechy i solární panely pokrývající celou plochu střechy objektu.

Dalším náročným zásahem byl požár haly a kanceláří v Čelákovicích dne 14. září. Na zásah byla prakticky povolána všechna naše vozidla a byl prováděn v dýchací technice.

Dne 1. října před páteční pátou hodinou odpolední jsme s RZA vyjížděli k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na křižovatce mezi obcemi Polerady a Brázdim. Na místě jsme pomohli se zajištěním protipožárních opatření a péčí o zraněnou osobu.

Mimo požárů, dopravních nehod a technických zásahů jsme se výrazně podíleli na realizaci protipandemických opatření. Zajišťovali jsme dovoz testů, roušek respirátorů, dezinfekčních prostředků a zdravotnického materiálu z centrálních skladů, jejich skladování a přípravu v hasičské zbrojnici, jako            i následnou distribuci do škol, zdravotnických a sociálních zařízení.  V určitém období se z toho stala prakticky pravidelná každotýdenní činnost. Je až neuvěřitelné, že jsme v minulém roce převezli a přerozdělili úctyhodných 300 000 testů, 150 000 roušek, 70 000 respirátorů a 26 000 kusů zdravotnického materiálu potřebného k vakcinaci. Přitom jsme najeli 2 500 km.

Mnohé z výše uvedeného by nebylo možné bez podpory vedení našeho města – zejména uspořádání oslav 140. výročí vzniku sboru nebo pořízení již zmíněného nového rychlého zásahového automobilu. Jménem sboru za tuto podporu a pomoc děkuji nejen vedení města, ale i zaměstnancům městského úřadu. Děkujeme také vedení, kurátorům a zaměstnancům Oblastního muzea  Praha-východ v Brandýse nad Labem. Poděkování patří rovněž Středočeskému kraji za jeho finanční podporu.

Za podporu a pomoc děkuji také HZS Středočeského kraje, zejména stanici Stará Boleslav, a okolním sborům dobrovolných hasičů.

Na závěr bych chtěl za odvedenou práci poděkovat výboru sboru. Poděkování patří také ostatním členům našeho sboru, zejména pak členům výjezdové jednotky za obrovský objem nezištné práce pro sbor a pro občany našeho města a okolních obcí. Za podporu děkuji také rodinám členů sboru.