Komíny a topidla

Dne 29. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.  Vyhláška upřesňuje mimo jiné podmínky způsobu čištění, kontroly a revize spalinové cesty, stanoví lhůty pro čištění a kontroly spalinové cesty a uvádí vzory písemných zpráv o provedeném čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce)

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Pokud  právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za 2 roky.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně
a kontrola nejméně jedenkrát za 2 roky.

Mezi nejdůležitější změny patří také povinnost oprávněné osoby (kominíka) předat objednateli služby do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizi spalinové cesty.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu,  v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Možné sankce

Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 Kč.

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 25 000 Kč.

 

Celou Vyhlášku týkající se této problematiky si můžete stáhnout zde

A protože nemálo lidí mělo trable s falešným kominíkem, tak HZS připravilo na svém webu velmi užitečný nástroj, pomocí kterého si můžete ověřit, zda Vás navštívil opravdový kominík nebo jen lump, který z Vás vytáhl peníze a jeho revizní zpráva by Vám v případě problémů byla k ničemu. Takže pravost osvědčení toho Vašeho kominíka si můžete ověřit zde.