Naše činnost v roce 2015

Valná hromada

Sboru dobrovolných hasičů

Brandýs nad Labem

 

  1. Zpráva o činnosti za rok 2015
  2. Zásahy jednotky SDH v roce 2015

 

 

  1. ledna 2016

Zpráva o činnosti za rok 2015

 

Začíná nový rok, a to je příležitost zhodnotit naši činnost v roce uplynulém. Rok 2015 byl pro náš sbor rokem plným změn a významných událostí. Na loňské výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor sboru a kontrolní a revizní rada. Odstoupil dlouholetý starosta pan Jaroslav Kamenický, který vedl náš sbor po několik volebních období. Za to mu za nás, za všechny, ještě jednou děkuji. Členové našeho sboru byli také zvoleni do funkcí v okresních a okrskových orgánech sdružení. Proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice a sbor oslavil 135 let svého trvání. Výjezdová jednotka zaznamenala největší počet výjezdů ve své historii. V neposlední řadě musím zmínit 5. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho závěry se průběžně zabýváme a mohu konstatovat, že jak usnesení, tak Programové prohlášení v našem sboru úspěšně realizujeme.

Mimo to jsme aktivně pracovali v okrsku č. 7 a plnili úkoly stanovené okresním sdružením. Zúčastnili jsme se celkem čtrnácti výročních valných hromad okolních sborů,. Starosta a velitel sboru nás zastupovali na Výroční valné hromadě okrsku č. 7 a na Shromáždění delegátů sborů Okresního sdružení hasičů Praha-východ, na kterých bylo zvoleno nové vedení okrsku a výkonný výbor okresu Praha-východ. V těchto orgánech sdružení máme i své zástupce.  Naši členové byli zvoleni také do odborných rad okresního sdružení, a to do Odborné rady prevence a Odborné rady mládeže.

Rovněž jsme se zúčastnili výročních schůzí a shromáždění dalších občanských organizací ve městě.

Nově zvolený výbor se sešel celkem desetkrát. Svoji činnost  zaměřil na plnění závěrů loňské valné hromady a na operativní řízení chodu sboru. Pozitivně se projevilo stanovení odpovědnosti jednotlivých členů výboru za konkrétní činnosti a oblasti práce sboru, jako i rozšíření počtu jeho členů.

Hlavní úsilí věnujeme zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky, která má v současnosti 23 členů. Prioritou je jejich odborná připravenost. V souladu s plánem činnosti schváleným na minulé valné hromadě, byl zpracován plán výcviku a školení rozsahu 96 hodin. Obsah témat byl v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR k provádění odborné přípravy jednotek SDH obcí. Odborná příprava probíhala v hasičské zbrojnici a byla zaměřena na požární taktiku v rozsahu 20 hodin, požární techniku 20 hodin, požární prevenci 10 hodin, bezpečnost práce a ochranné prostředky 10 hodin, organizaci požární ochrany a stávající legislativu 10 hodin a na praktický výcvik 26 hodin. Přezkoušení znalostí bylo ověřeno písemným testem. Velitelé družstev výjezdové jednotky se zúčastnili školení pořádaného HZS Středočeského kraje na stanici Stará Boleslav. Rovněž se uskutečnilo pravidelné školení řidičů.

Tři členové sboru se v listopadu zúčastnili odborného zaměstnání ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, které organizoval HZS Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav ve spolupráci s HZS podniku Škoda-auto.

Velkou péči věnujeme výjezdové technice, připravujeme jí na STK, necháváme provádět pravidelné revize věcných prostředků požární ochrany.

Součástí odborné přípravy byly i soutěže družstev v požárním sportu. Zúčastnili jsme se soutěží ve Staré Boleslavi a Brázdimi. Sami jsme uspořádali již 23. ročník Vimmerova memoriálu, na kterém nás poprvé v historii soutěže v kategorii mužů reprezentovaly tři týmy. Přestože naše družstvo tzv. seniorů soupeřilo s mnoha věkově mladšími týmy,soutěž ovládlo. Výrazný byl úspěch družstva žen, které se umístily na druhém místě.

Další oblastí, které se věnujeme, je péče o naše následovníky a práce s mládeží. Děti v kroužku malých hasičů nazýváme Maxíky. Na minulé valné hromadě pět z nich složilo přísahu a byly přijaty za členy sboru.  Kroužek vedou proškolení členové, kteří dovedou děti pro hasičinu nadchnout. Schůzky se konají v hasičské zbrojnici každé pondělí. Náplní schůzek, mimo hasičské tématiky, je rozšiřování všeobecných znalosti dětí a sportovní hry. Mimo to měly možnost vyzkoušet si lezeckou stěnu na brandýské pedagogické fakultě, navštívit Brandýský zámek nebo obvodní oddělení Policie České republiky. Také je navštívili pracovníci zdravotnické záchranné služby, kteří je seznámili s první pomocí a základy zdravovědy. V dubnu nás děti aktivně reprezentovaly na vyhlášení ankety „Hasič roku“ pořádané Ministerstvem vnitra, kde opět předvedly jednu z ukázek. V tom samém měsíci se účastnily soutěže v Čelákovicích a na Sokolském hřišti předvedly při Pálení čarodějnic ukázku požárního útoku,. V květnu děti soutěžily ve Staré Boleslavi a rovněž se zapojily do oslav dětského dne na Sokolském hřišti. V září jsme spolu s Okresním sdružením hasičů Praha-východ uspořádali  dětskou soutěž o putovní pohár starosty okresního sdružení, která se uskutečnila souběžně se soutěží o Maxíkův pohár pořádanou naším sborem již počtvrté. Na start obou soutěží se ve třech kategoriích postavil rekordní počet 30 družstev, mezi nimi tři naše, která se určitě v silné konkurenci neztratila. Své kategorie v obou soutěžích ovládla hned dvě z nich  – mladší žáci a dorostenci. V listopadu jsme uspořádali drakiádu a děti nás    i město reprezentovaly na Českém halovém poháru v běhu na 60 m překážek mladých hasičů – Memoriálu Marty Habartové v Praze.

V prosinci jsme pro děti připravili Mikulášskou a následně i vánoční besídku, kde každé dítě obdrželo dárek. Celkem se děti sešly na 42 schůzkách s průměrem účasti 25 dětí. Oceňujeme i zájem rodičů o to,  jak si jejich dítě v kroužku vede. Zkrátka děti jsou naše radost a jsme na ně hrdi.

Ve velkém rozsahu se věnujeme preventivně výchovné činnosti na základních a mateřských školách. Naši lektoři programu „Hasík.cz“ prováděli přednášky na základních školách pro žáky druhých a šestých tříd. Celkově odučili 96 hodin na základních školách ve městě a v okolních obcích, při kterých proškolili 1183 žáků. Je potěšující, jak veliké množství dětí je schopno si zapamatovat probranou tématiku. Dokonce se nám dostává i zpětné reakce, kdy se od dospělých dozvídáme, jak je doma, po přednáškách, jejich děti školí.

Zapojujeme se i do ostatních činností ve městě. Například jsme asistovali při pořádání dětského dne a na konci prázdnin při akci „Rozloučení s létem“. Dohlíželi jsme na „Pálení čarodějnic“. Zmiňované akce se již tradičně pořádají na Sokolském hřišti. Vypomáhali jsme pořadatelské službě při návštěvě prezidenta republiky. Společně s městskou policií, Policií ČR, Oddělením bezpečnostního a krizového řízení města a zdravotnickou záchrannou službou jsme zabezpečili na ostrůvku akci „Bezpečně do škol“ pořádanou pro prvňáčky na začátku školního roku. Během prázdnin navštívili naší zbrojnici děti s příměstského tábora. Na prohlídky techniky a zázemí přicházejí, již tradičně, děti z mateřských škol. Pro každou návštěvu máme připraveny praktické ukázky.

Při Svatováclavských slavnostech jsme měli své zástupce v průvodu s praporem sdružení. Celý průvod s relikvií prošel kolem vodní fontány, která byla v národních barvách   a kterou naši členové „vykouzlili“ u mostu nad hladinou Labe.

Výčet akcí by byl dlouhý. Jen ve zkratce připomenu některé další: Besip Day a dětský den pořádaný Armádou České republiky, plnění vody do parní lokomotivy při akci Audience u Karla I., kropení rozpálených ulic při letních vedrech, výpomoc při čištění kamerového systému nebo asistence a výroba pěny pro děti na dětských dnech v  Mratíně a v Lázních Toušeň.

Daří se nám udržovat dobré vztahy s okolními hasičskými sbory. Mimo již zmiňované činnosti v okrsku jsme při oslavách 120. let od založení SDH Šestajovice předvedli naší techniku. Ukázkou techniky jsme se prezentovali na oslavách 85 let SDH Podolánka,     ukázku ve vyprošťování jsme provedli pro SDH Jenštejn.

Patří se připomenout, že čestný starosta sboru pan Kamenický byl v listopadu minulého roku vyznamenán za celoživotní práci pro dobrovolné hasiče nejvyšším oceněním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – „Zasloužilý hasič“.  Slavnostní předání proběhlo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi za účasti nejvyššího vedení zmiňovaného sdružení.

Výbornou spolupráci máme se stanicí HZS Středočeského kraje ve Staré Boleslavi a velmi si vážíme spolupráce s městským úřadem a představiteli města. Naše poděkování patří i sponzorům, kteří nás podporovali v naší činnosti.

Nyní k našemu hlavnímu poslání. V uplynulém roce jsme byli vysláni ke 135 mimořádným událostem, z toho k 61 požárům. V našem městě jsme zasahovali v 62 případech, mimo město pak u 73 případů. Jak je patrné z událostí, ke kterým jsme byli vysláni, vzrostl počet požárů. Výjezd k zásahům nám komplikovala oprava Pražské ulice a železničního přejezdu. Výjezdová trasa se volila přes hustou zástavbu sídliště.

Vyšší počet požárů zapříčinilo dlouhotrvající sucho v letních měsících, kdy od června do září prakticky nepršelo. Zejména v srpnu bylo období, kdy naše výjezdová jednotka vyjížděla i několikrát za den, například: 6.8. – 2x,  7.8. – 3x,  8.8. a 9.8. jednou,  12.8. – 3x a 14.8. dokonce 5x. Jistě si každý dovede představit, jak fyzicky náročná práce to byla, kdy ve 30stupňových vedrech a velikém suchu byly hašeny rychle se šířící požáry.

Musím konstatovat, že se nejednalo pouze o požáry. Dalšími byly zásahy na vodě, kdy jsme s použitím člunu se sonarem prohledávali vodní hladiny. Bohužel, kvůli nesvědomitosti plavců posílených alkoholem a při vysokých teplotách přeceňujících své síly, měly smutné konce.

S lítostí musím konstatovat, že oproti minulým letům neubylo dopravních nehod. Naše jednotka zasahovala u 27 nehod, ke kterým nás vyslalo Operační a informační středisko HZS Středočeského kraje. Nejtragičtější z nich se stala v únoru ve Staré Boleslavi u kostela Sv. Václava. Mladý podnapilý řidič nezvládl při rychlé jízdě své vozidlo, srazil dvě cyklistky a naboural několik automobilů.

Mnoho dopravních nehod bývá na silnici z Brandýsa do Kostelce u odbočky na Záryby. Jedná se o úsek v délce asi 300 m, ve kterém se při vyšší rychlosti automobily dostávají do protisměru a nebo kvůli špatné krajnici vylétávají do pole či narážejí do stromů.

Velký dík patří našim členům za práci odvedenou na rekonstrukci hasičské zbrojnice  a úpravách okolí. Za průběh a organizaci oprav a poskytnutí finančních prostředků se patří poděkovat Městskému úřadu a městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Rekonstrukci vnější části objektu, která probíhala od listopadu 2014 do dubna 2015 a zahrnovala kompletní výměnu oken a zateplení budovy, prováděla firma T.A.Q. s.r.o.. Výměnu dlažeb, úpravu sociálních zařízení a následné vymalování místností ve vnitřní části zbrojnice provedli členové sboru svépomocí. Slavnostní otevření opravené zbrojnice se uskutečnilo za účasti zástupců města, sponzorů a široké veřejnosti při Dni otevřených dveří.

Po dvaceti pěti letech užívání prošla zásadní rekonstrukcí také stometrová běžecká dráha, která je využívána jak pro fyzickou přípravu členů výjezdové jednotky sboru, tak pro tréninky družstev dětí, dorostu, mužů a žen na soutěže v požárním útoku. Vzhledem k tomu, že tato dráha je v našem okrese ojedinělá, neslouží pouze našim členům, ale také okolním sborům.

I když naše činnost je veřejnosti známa, neopomíjíme její medializaci. O činnosti sboru, jeho jednotky, jako i o podpoře a pomoci ze strany města informujeme na našich webových stránkách, v Městských listech a na webových stránkách města. Bohužel, několikrát jsme se setkali s tím, že příspěvky, které zasíláme do Městských listů byly buď necitlivě kráceny nebo nebyly uveřejněny vůbec.

Nyní několik slov k našemu hospodaření a členské základně.. Uplynulý rok jsme začínali s peněžními prostředky ve výši 28 325 Kč. Rok 2015 uzavíráme s částkou 63 787 Kč. Sbor má celkem 76 členů, z toho je 26 dětí.

Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem má za sebou 135 let trvání. Může se pochlubit bohatou historií, množstvím společenských akcí, prací pro jednotlivce i společnost, nespočtem zásahů. Navazujeme na tradiční hodnoty. Za tradici se dá považovat pořádání soutěží a účast našich družstev na soutěžích okolních sborů, údržba a uchovávání historické techniky a dokumentů dokládajících bohatou činnost našich předchůdců. Znovu zavedenou tradicí je Hasičský ples, který v tomto roce bude již po třetí. Neměli bychom na naše tradice zapomínat. Dnes jsou tradice, obyčeje a regionální historie důležitější než před lety. V době, kdy do Evropy přichází etnika z jiných kultur s odlišným pojetím tradic, by ty naše měli být pro nás o to hodnotnější.

 

 

 

Zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2015

 

1 2 3 4 5