Výjezdová jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Hlavním posláním sboru je podílet se na ochraně životů a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytovat účinnou pomoc  při mimořádných událostech. Toto poslání naplňuje především jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „jednotka“) v úzké součinnosti s dalšími složkami integrovaného záchranného systému působícími na teritoriu naší obce s rozšířenou působností – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, zdravotnickou záchrannou službou, Policií ČR, městskou policií a jednotkami SDH okolních obcí. Pro zásahovou činnost je jednotka vybavena potřebnou požární technikou a technickými prostředky.

V loňském roce 2016 byla jednotka vyslána ke 142 mimořádným událostem, z  toho k 61 požárům a 44 dopravním nehodám. Ve městě zasahovala v  72 případech, mimo město u 70 událostí.

Kromě zásahové činnosti jednotka asistuje na řadě akcí pořádaných městem pro veřejnost.

Zřizovatelem jednotky je město Brandýs nad Labem -Stará Boleslav. Z hlediska územní působnosti je jednotka zařazena do kategorie JPO II/I.

 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)  nebo podniku je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě § 29 a § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura JPO je stanovena ve vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Každý člen JPO je povinen absolvovat teoretickou a odbornou přípravu v rozsahu minimálně nejméně 40 hodin ročně. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé dva roky toto potvrzení obnovovat. Zvýšené nároky jsou kladeny na nositele dýchacích přístrojů a řidiče.

JPO II

JSDHO s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele se členy, kteří  vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší  povolání, s  územní působností podle poplachového plánu. Výjezd do pěti minut od vyhlášení poplachu.

JPO II/1 – JSDHO kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem nad 1000 obyvatel.

V současnosti má jednotka 23 členů.