Naše činnost v roce 2019

Zpráva o činnosti SDH Brandýs nad Labem pro valnou hromadu

SDH Brandýs nad Labem konanou dne 25. ledna 2020

 

Po roce se opět scházíme, abychom zhodnotili nejen uplynulý rok, ale       i pětileté funkční období volených orgánů našeho sboru.

Pokud hodnotíme uplynulý rok, z hlediska aktivit a splněných úkolů se    v pětiletém období řadí k těm nejúspěšnějším. Bohužel však bude také spojený  s jednou velmi  smutnou událostí. V srpnu navždy opustil naše řady dlouholetý starosta sboru pan Jaroslav Kamenický, jedna z nejvýznamnějších osobností      v jeho novodobé historii. Výrazně se zasloužil nejen o vybudování podmínek pro současnou činnost sboru a jeho jednotky, ale i výchovu silné generace svých nástupců.  Jako skvělý člověk zůstane zapsán v myslích a srdcích všech, kteří měli tu čest poznat jej osobně.

Nyní  podrobněji k naší činnosti v roce 2019.

Jako součást Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jsme se zapojovali do akcí organizovaných okresním sdružením, aktivně se také zúčastňujeme jednání okrsku č. 7 a všech akcí okrskem organizovaných.

V loňském roce jsme navštívili 14 valných hromad okolních sborů            a občanských sdružení. Starosta a velitel sboru nás zastupovali na Výroční valné hromadě okrsku č. 7.  V orgánech sdružení máme i své zástupce. Naši členové jsou také v odborných radách okresního sdružení, a to v Odborné radě prevence a Odborné radě mládeže.

Výbor sboru se  v loňském roce se sešel 10x. Hlavním posláním výboru bylo zajišťovat chod sboru a plnění usnesení z valné hromady konané 19. ledna 2019. Dne 8. června jsme se sešli na členské schůzi, kterou jsme uspořádali po soutěži v požárním sportu dospělých.

Naší soutěže, v pořadí již 27. ročníku Vimmerova memoriálu, se zúčastnilo 15 soutěžních družstev. S výkonem našich družstev jsme byli spokojeni. Družstvo mužů obsadilo v požárním útoku  2. místo, ženy se umístily na 5. místě. Sluší se připomenout, že naše soutěže pořádáme na sokolském hřišti Jindry Vaníčka a děkujeme tímto Tělocvičné jednotě Sokol za poskytnutí hřiště a zázemí pro organizaci soutěží.

Dne 22. září jsme uspořádali dětskou soutěž o Maxíkův pohár, která má již několikaletou tradici.  Na start se ve třech kategoriích postavilo 17 družstev, mezi nimi i dvě naše. Mladší i starší žáci obsadili ve svých soutěžích 5. místo.

Mimo to jsme se zúčastnili soutěže o putovní pohár starosty města            a okrskové soutěže ve Staré Boleslavi, a také netradiční soutěže v požárním útoku z koněspřežné stříkačky, která  byla  součástí oslav 125 let trvání SDH Dřevčice.

Výcviku a školení členů výjezdové jednotky jsme věnovali 86 hodin. Členové jednotky se též zúčastnili pravidelných školení pořádných Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Šlo o praktickou odbornou přípravu velitelů družstev, velitelů jednotek a strojníků, které proběhla na několika stanovištích v prostoru lesoparku Houštka, stanice HZS Středočeského kraje Stará Boleslav a u řeky Labe. Na nich si hasiči prověřili nejen teoretické znalosti, ale také si vše vyzkoušeli v praxi. Zajímavé bylo školení                       o vyprošťování osob z havarovaných vozidel, pořádané v mladoboleslavské Škoda Auto. Při praktických ukázkách si členové vyzkoušeli postup vyprošťování, techniku, vybavení a používané nástroje. V loňském roce absolvovali tři členové Základní školení v rozsahu předepsaných 40 hodin, které je potřebné k zařazení do výjezdové jednotky. Školení a výcvik je zaměřen na osvojení základních dovednosti hasičů při používání materiálu, zařízení a strojů při různých druzích zásahu. Takto nabyté zkušenosti se rozvíjejí při pravidelné pondělní odborné přípravě.

Dne 20. dubna se šestičlenné družstvo, po roční přestávce, zúčastnilo komplexní soutěže Letňanský Železňák. V konkurenci 14 týmů převážně z Prahy a Středočeského kraje tuto soutěž ovládlo.

V loňském roce byla výjezdová jednotka povolána k 129 mimořádným událostem, z toho k 58 požárům, 26 technickým pomocím, 27 dopravním nehodám, 7x jsme zachraňovali osoby nebo zvířata, 8 výjezdů bylo k planým poplachům a 3 k ostatním zásahům.

K 31. 12. 2019 měl náš sbor 63 členů z toho 13 dětí a dorostenců. Výjezdová jednotka měla 24 členů.

V našem kroužku Mladých hasičů, které nazýváme Maxíky, je evidováno celkem 13 dětí a osm dětí je ve zkušební době. Schůzky se konají v hasičské zbrojnici v pondělí a středu. Jejich náplní, mimo hasičské tématiky, je příprava na soutěže v požárním sportu a sportovní hry, a rovněž jsou rozšiřovány všeobecné znalosti dětí.

V dubnu se Maxíci zúčastnili soutěže v Čelákovicích. V Brandýse nad Labem se na sokolském hřišti představili při Pálení čarodějnic. V květnu děti soutěžily ve Staré Boleslavi a rovněž byly zapojeny do oslav městského Dětského dne.

V říjnu jsme pro děti uspořádali karneval a v listopadu ,,drakyádu“. Na prosinec byla připravena Mikulášská besídka a následně Vánoční besídka, kde každé z dětí obdrželo dárek.

Celkem se děti se svými vedoucími sešly na 82 schůzkách.

Práci na technice, její údržbě a přípravě na STK jsme v loňském roce věnovali 90 hodin, údržbě hasičské zbrojnice a jejímu okolí pak 128 hodin. Když připočítáme hodiny u všech ostatních akcí, jako je účast v celostátním programu PVČ Hasík CZ., práce s dětmi, asistence pro město a podobně,  naši členové celkově odpracovali 477hodin.  A to k tomuto číslu nejsou připočteny stovky a stovky hodin odpracovaných při různých druzích mimořádných událostí.

Je třeba ocenit také iniciativu, která vzešla od mladších členů sboru. Jde   o rekonstrukci naší staré ,,vétřiesky“. Nejprve byl zprovozněn motor a řízení. Následně došlo k odstrojení nástavby a opravě celého rámu i s koly a rozvody vzduchu a paliva. Je opravena nádrž na vodu a v současnosti postupně probíhají opravy karoserie a nástavby cisterny.

Vzhledem k připravovanému výročí jsme se intenzivně věnovali mapování historie sboru a opravám letitých materiálů. Máme zájem o jejich zachování pro budoucí generace brandýských hasičů. Vybrané artefakty byly odborně opraveny, opatřeny ochrannými obaly a některé staré fotografie zaskleny a zarámovány.

Výčet dalších akcí by byl dlouhý. Jen ve zkratce připomenu některé: výroba pěny pro děti na dětských dnech v Brandýse, Křenku a Mratíně. Asistovali jsme při Pálení čarodějnic na sokolském hřišti. Asistenci jsme prováděli na Food Festivalu, v Panské zahradě při slavnostním ohňostroji, na společenském bálu města, při vítání nového roku a pouštění lodiček na Labi, při Dnech otevřených dveří ve firmách Bosal a Coontinental. V rámci akce Besip Day pořádané Armádou ČR jsme se zúčastnili besedy se studenty, statické ukázky našeho vybavení a se zástupcem záchranné služby jsme komentovali zásah u dopravní nehody osobního automobilu. Při svatováclavských slavnostech jsme měli své zástupce v průvodu s naším historickým praporem a praporem Sdružení hasičů. Celý průvod s relikvií prošel kolem vodní fontány, kterou naši členové „vykouzlili“ v národních barvách nad hladinou Labe u Mostu generála Lišky. Dále se naši členové účastnili Festivalu sportu na ZŠ Na Výsluní.

Každoroční tradiční akcí byl únorový Hasičský ples, a také Den otevřených dveří pořádaný v poslední zářijový víkend. Obě akce se těšily velkému zájmu veřejnosti.

Přejdu ke zhodnocení uplynulého pětiletého období.

Ve spolupráci s vedením i jednotlivými odbory města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se podařilo získat pro výjezdovou jednotku novou techniku a technické prostředky. Pořídili jsme kontejnerový systém  proti povodním, pořízeno bylo i nové zásahové vybavení pro členy jednotky. Pro rostoucí počet zásahů na vodě byl zakoupen moderní sonar. Ve spolupráci s HZS Středočeského kraje, stanicí Stará Boleslav jsme zavedli nový hasební systém takzvaný D – program, který je vhodný nejen pro zásahy v bytových a výškových domech. Přináší vyšší efektivitu hašení a snižuje škody vzniklé hasební vodou. Zakoupili jsme také pěnotvorné zařízení PRO/pak a hasicí hřeby.

Díky vícezdrojovému financování se v roce 2016 podařilo rozšířit náš vozový park o dopravní automobil Mercedes – Benz Sprinter 519 CDI pro 20 pasažérů. Je využíván nejen k dopravě výjezdového družstva, ale také k případné evakuaci obyvatel, nebo jako zázemí při déletrvajícím zásahu.

V následujícím roce byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie pořízena nová vysokokapacitní cisterna CAS 30           s devíti ,,kubíky“ vody na podvozku Tatra,  určená pro hašení rozsáhlých požárů, při kterých je potřeba velké množství vody. Je vybavena veškerým potřebným materiálem a moderními technologiemi, které pomáhají posádce při  zdolávání požárů. Velmi se nám osvědčila v teplém a suchém létě roku 2018.

V areálu také vyrostla 12metrová věž na sušení hadic, které jsou na vrchol vytahovány elektrickým vrátkem, čímž se manipulace a údržba hadic nejen po zásahu výrazně zjednodušila a urychlila. Věž se zároveň stala zajímavou dominantou přilehlého sídliště.

K posílení akceschopnosti jednotky výrazně přispěla modernizace svolávacího zařízení. Zastaralý modul Kanga+ nahradil moderní a velmi flexibilní systém Fireport.

Po rekonstrukci hasičské zbrojnice z let 2014 až 2016 jsme pokračovali  ve zvelebovaní okolí. Podařilo se nám zrekonstruovat stometrovou závodní dráhu pro trénink soutěžních družstev a dokončit travnatou plochu se stavem pro terče a nástřikovou zdí pro nácvik soutěžních  družstev v požárním sportu.

Členové výjezdové jednotky za uplynulých pět let zasahovali celkem       u 697 mimořádných událostí.

Nelze nevzpomenout ani na spoustu času, který jsme museli věnovat administrativní činnosti a seznamování se s novými předpisy, které souvisely s převedením na pobočný spolek Sdružení hasičů Čech Moravy          a Slezska a s evropským nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR.

V neposlední řadě je třeba zmínit i to, že naši lektoři vzdělávacího programu Hasík CZ prováděli přednášky na základních školách pro žáky druhých a šestých tříd a za posledních pět let proškolili přibližně 7000 žáků.

Při výčtu aktivit musíme zmínit také skutečnost, že v roce 2017 jsme navázali spolupráci s hasiči s německého města Coburg a v roce 2019 jsme u nás přivítali dobrovolné hasiče z chorvatského města Podgora.

Významnou roli při prezentaci aktivit sboru plnila medializace jeho činnosti. Vedle informací o činnosti sboru jsme se zaměřovali na preventivně výchovnou činnost, především na předcházení vzniku požárů. Naše příspěvky    z výše uvedených oblastí byly počínaje rokem 2016 otištěny v podstatě ve všech vydáních Městských listů. Komplexní informace obsahují webové stánky sboru, pro rychlý informační servis, ale i jako významný nástroj pro bezprostřední komunikaci využíváme Facebook.

 

Mnohé z výše zmíněného by nebylo možné bez podpory Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Za náš sbor děkuji vedení města a zaměstnancům městského úřadu za podporu našeho sboru i výjezdové jednotky. Za podporu     a pomoc bych chtěl poděkovat také HZS Středočeského kraje.

Letos nás čekají dvě významné akce  –  oslavy 140 let od vzniku našeho sboru a dostavba nových garážových stání.

Prioritní událostí pro náš sbor je 140. výročí jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol a Baráčníky patříme k nejstarším spolkům našeho města, přejeme si, aby si toto výročí spolu s námi připomenula i široká veřejnost. V městském muzeu bude v červnu až září probíhat výstava mapující nejen bohatou historii, ale i současné aktivity  našeho sboru. Hlavní akce pro veřejnost připravujeme na září. Oslavy odstartuje 11. září koncert skupiny Nezmaři na brandýském zámku. Vyvrcholením pak bude Hasičský den, který se uskuteční o dva dny později na Masarykově náměstí.

Výstavba nových garáží, která v současnosti probíhá v areálu hasičské zbrojnice, je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie.

Na závěr bych chtěl poděkovat dnes končícímu výboru sboru za odvedenou práci. Poděkování patří také všem členům našeho sboru za obrovský objem nezištné práce pro sbor a pro občany našeho města.  Členům výjezdové jednotky za práci při výjezdech k mimořádným událostem a ostatním za to, že jim poskytují zázemí. Děkuji také rodinám členů za podporu.

Novénu výboru přeji hodně sil a porozumění do dalších pěti let náročné práce při vedení sboru a pořádání akcí. Ať má alespoň takovou podporu členů sboru, jakou měl výbor předchozí.