Naše činnost v roce 2023

Zpráva o činnosti za rok 2023 pro valnou hromadu

Na minulé valné hromadě sboru, která se konala 27. ledna 2023, jsme přijali dokumenty, které byly potřebné pro práci a chod sboru. Dále byla schválena nová výše členských příspěvků. K tomuto zvýšení nás donutilo navýšení odvodů za člena požadované Okresním sdružením hasičů Praha – východ, které bylo stanoveno na 100 Kč za dítě a 130 Kč za dospělého člena.  V letošním roce je požadováno další navýšení těchto odvodů. Po jednání okrsků a okresu bylo navrhnuto několik variant výše odvodů a způsobu možného spolufinancování akcí a chodu Okresního sdružení. Přesto Okresní sdružení preferuje navýšení odvodů na 200 Kč ze člena. Toto navýšení, pokud ho dnešní valná hromada schválí, bude platné až od roku 2025.

A nyní k naší činnosti podrobněji.

Výbor sboru se v loňském roce sešel sedmkrát. Hlavním úkolem výboru bylo zajišťovat chod sboru a plnění usnesení z poslední valné hromady.

K 31. 12. 2023 měl náš sbor 61 členů, z toho 15 dětí a dorostenců. Výjezdová jednotka měla 25 členů.

V kroužku mladých hasičů, které nazýváme Maxíky, je evidováno celkem 22 dětí. Kroužek vedou naši dlouholetí členové, absolventi odborných kurzů. Rádi bychom konstatovali, že se jim daří děti pro hasičinu nadchnout.

Náš kroužek mladých hasičů se může pochlubit účastí
na soutěžích v požárním útoku konaných v Čelákovicích a brandýském Maxíkově poháru
.

Dále se mladí hasiči zúčastnili Festivalu sportu, kde představili požární sport a náš kroužek široké veřejnosti. Své dovednosti předvedli také při pálení čarodějnic a na dětském dni.

Uspořádali jsme pro ně karneval se soutěží o nejhezčí masku, drakiádu, také mikulášskou a vánoční besídku, při kterých děti dostaly bohatou nadílku. Na konci školního roku spolu s vedoucími vítaly prázdniny posezením u ohýnku a opékáním vuřtů v hasičské zbrojnici.

Dne 23. září jsme již podvanácté uspořádali naši tradiční dětskou soutěž o Maxíkův pohár. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Na start soutěže se postavil úctyhodný počet dvaceti dvou družstev, mezi nimi i dvě naše, která se v silné konkurenci neztratila. Mladší žáci obsadili druhé místo a družstvo starších žáků místo sedmé. Sluší se připomenout, že soutěže pořádáme na Sokolském cvičišti Jindry Vaníčka. Děkujeme Sokolům za poskytnutí hřiště a zázemí pro organizaci soutěží.

Celkem se děti se svými vedoucími sešly na 37 schůzkách s průměrnou účastí 20 dětí. Oceňujeme i zájem rodičů o to, jak si jejich děti v kroužku vedou.

Námi pořádaná soutěž v požárním útoku dospělých se konala 10. června, již po třicáté druhé, a byla spolupořádána s okrskem číslo sedm, jehož je náš sbor součástí. Zároveň tedy proběhla i soutěž okrsková. S výkonem našich družstev jsme tentokrát byli více než spokojeni. Družstvo mužů obsadilo druhé místo, ženy se umístily na místě prvním.

Velice úspěšný byl náš den otevřených dveří, který jsme uspořádali 24. září. Musím konstatovat, že areál naší hasičské zbrojnice byl v jedné chvíli zcela zaplněn návštěvníky, a to nejen
z našeho dvojměstí, ale také z okolních obcí. V areálu byly k vidění jak statické ukázky techniky, tak i praktické ukázky z práce jednotky. Již tradičně si některé dovednosti mohli návštěvníci vyzkoušet tak říkajíc na vlastní kůži. Veliké pozornosti se těšilo vyprošťování z havarovaných vozidel.

Praktickou funkci plnilo stanoviště s trenažéry, z nichž jeden simuloval náraz  automobilu do stojící překážky v rychlost třiceti kilometrů za hodinu a druhý, který simuloval převrácení vozu přes střechu o tři sta šedesát stupňů.

Zájem byl o vystavovanou současnou i historickou zásahovou techniku. Pro děti byla připravena soutěž o ceny, která proběhla za pomoci Městského domu dětí a mládeže, za což jeho zaměstnancům patří velký dík.

V průběhu roku byli naši členové přítomni na pietních aktech, společenských událostech, městských akcích a oslavách. Provedli jsme asistence při pálení čarodějnic a při městském běhu, asistenci na dětském dni, na Food festivalu a Festivalu sportu. Vidět jste nás mohli i na kulturních akcích, jako byla například Noc Filmové hudby a Polabský podzim. Účastnili jsme se novoročního setkání na brandýském náměstí a rozsvícení stromku na náměstí. Prezentovali jsme se na dni bezpečnosti – Besip Day, pořádaným armádou. Účastnili jsme se dnů IZS v Zárybech
a Mladé Boleslavi. Pomáhali jsme městu s naší plošinou při opravě zateplení na mateřské škole, a dále při stavění stanu na Den rodiny. Z dalších akcí zmíním např. plnění nádrží, které zajištují stabilitu podia při akcích a koncertech na náměstí, vodou.

V rámci spolupráce s dalšími spolky tentokrát pomohli Klubu veslování Kondor s prořezem stromů v areálu jejich loděnice a pomohli jsme fotbalistům ze Záryb s montáží osvětlení.

Po dobu téměř tří měsíců, jsme opravovali plot u naší hasičské zbrojnice. Do původního oplocení se po zhruba čtvrt století své existence již začal zakusovat zub času, a tak přišel čas na generálku. Veškeré práce jsme prováděli svépomocí a uspořili tak notnou dávku financí, které mohou být použity jinde.

V hasičské zbrojnici nás navštívila dětská skupina z boleslavských kasáren. Proběhly zde  exkurze žáků mateřských
a základních škol z našeho dvojměstí. O letních prázdninách nás navštívil příměstský tábor brandýského Matýsku.

Po covidových letech se nám opět podařilo obnovit preventivně výchovnou činnost na základních školách. Naši lektoři v programu Hasík.cz prováděli přednášky na základních školách pro žáky druhých a šestých tříd. Celkově odučili 34 hodin na základních školách v našem městě, při kterých proškolili 303 žáků. Akce proběhly v základních školách Palachova a Na Výsluní. Je potěšující, jak veliké množství dětí je schopno si zapamatovat probranou tématiku. Dokonce se nám dostává i zpětné vazby, kdy se od dospělých dozvídáme, jak je doma po přednáškách jejich děti školí.

Že nežijeme jen pracovními aktivitami dokazuje skutečnost, že se nám pro členy sboru, podařilo v únoru uspořádat zabijačku. Myšlenka na ní tu byla dlouho, ale až po letech se ji v únoru podařilo naplnit. Byla to naše první „vnitrosborová“ zabijačka. V měsíci listopadu jsme uspořádali ochutnávku vín s prezentací jednoho menšího vinařství.

Dostáváme se k našemu hlavnímu poslání, kterým je ochrana života, zdraví a majetku našich spoluobčanů. V loňském roce byla výjezdová jednotka povolána k 125 mimořádným událostem, z toho k 35 požárům, 29 technickým pomocím, 38 dopravním nehodám, devětkrát  k záchraně osob, sedm výjezdů pak bylo k planým poplachům, šest k ostatním zásahům a jednou jsme na vlastní zbrojnici zajistili zálohu hasičské stanice Stará Boleslav.

Členové výjezdové jednotky se v únoru zúčastnili výcviku
ve vyprošťování v Mladé Boleslavi, v dubnu výcviku v dálkové dopravě vody. V prosinci pak pravidelné cyklické přípravy strojníků
a velitelů družstev organizované Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje na stanici ve Staré Boleslavi. Dále se účastníme pravidelného průběžného školení a výcviku v naší zbrojnici. Dva členové absolvovali kurz k získání odborné způsobilosti pro výkon funkce velitele družstva. V sobotu 22. července se naše jednotka
se člunem podílela na výcviku na Nechranické přehradě společně s Armádou České republiky a dalšími jednotkami hasičů. Tématem výcviku byl pád parašutistů do vody a jejich záchrana včetně transportu na břeh.

Připomeňme si ve stručnosti, několik zásahů u mimořádných událostí.

V noci na pondělí 13. března po druhé hodině jsme vyjížděli
k rozsáhlému požáru ve firmě na zpracování dřeva v Masarykově ulici v Čelákovicích. Mimo toho ještě část členů jednotky držela pohotovost na vlastní zbrojnici. Během dne pak zasahovala jednotka u dalších třech mimořádných událostí.

pátého října kolem půl osmé ráno jsme vyjížděli k vážně zraněnému řidiči, po čelním střetu dvou osobních automobilů v křižovatce silnic třetí třídy u obce Veliký Brázdim. Po zajištění automobilů proti vzniku požáru, zasypání uniklých provozních kapalin a po nezbytném ošetření, byl řidič vozidla přenesen na palubu vrtulníku, kterým byl transportován do nemocnice.

Dne 6. listopadu po 12. hodině byla nahlášena událost, při níž
se osobní vozidlo střetlo na přejezdu u obce Lázně Toušeň s osobním vlakem. K nehodě letěl i vrtulník Letecké záchranné služby, který zraněnou ženu transportoval do nemocnice. Žena při transportu do nemocnice bohužel zemřela.

Začátek letošní zimy byl jedním z nejnáročnějších. V sobotu 2. prosince, kdy během předchozího dne a noci napadlo větší množství sněhu, vyjížděla naše jednotka celkem pětkrát. Dvě události byly na dopravní nehody na dálnici D10 a ostatní na odklízení popadaných nebo životy ohrožujících stromů, které se pod sněhem lámaly.

Po dlouhých letech také jednotka zasahovala přímo na Štědrý den, a to právě v době, kdy většina rodin usedá ke štědrovečerní večeři. Nejdříve se jednalo  o požár vánočního stromku v Čelákovicích  a následně o požár tlakové lahve v Brandýse.

V souvislosti se zvýšeným průtokem na vodních tocích v okolí na konci prosince zajišťovala jednotka úkoly za účelem odstraňování působení možných rizik. Členové jednotky pomáhali pomocí pytlů s pískem zamezit vniknutí vody do ohrožených objektů a prováděli evakuaci hospodářských zvířat. Dále jsme zajišťovali plnění a distribuci protipovodňových pytlů pískem a plnění dalších úkolů dle požadavků oddělení bezpečnostního a krizového řízení městského úřadu.