Naše činnost v roce 2018

V Jídelně Popelka se 19. ledna uskutečnila valná hromada našeho sboru. Jednání se zúčastnili místostarosta města Hynek Homolka , starostka Okresního sdružení hasičů Praha-východ Markéta Hrušková, zástupci sborů dobrovolných hasičů a další hosté.

Hlavní pozornost byla zaměřena na vyhodnocení činnosti v loňském roce. Výjezdová jednotka zaznamenala 142 výjezdů. V důsledku extrémního sucha a vysokých teplot jsme nejčastěji zasahovali u hašení požárů porostů (podrobná statistika).

Jednou z hlavních priorit byla preventivně výchovná činnost na základních školách. V roce 2018 uplynulo deset let od zapojení členů sboru do celostátního vzdělávacího programu Hasík CZ., zaměřeného na žáky druhých a šestých tříd. V roce 2018 naši lektoři odučili na základních školách ve městě a v okolních obcích celkem 104 hodin a proškolili 1816 žáků.

V roce 2019 nás čekají dvě významné akce – příprava oslav 140. výročí vzniku sboru, které si připomeneme v roce 2020, a výstavba nových garáží v areálu hasičské zbrojnice realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie.

 

 

Zpráva o činnosti SDH Brandýs nad Labem na valnou hromadu

SDH Brandýs nad Labem konanou dne 19. ledna 2019

S novým rokem se zpravidla ohlédneme za tím uplynulým. Dnešní valnou hromadou se pokusím zahájit trochu jinak, než je obvyklé, a to připomenutím 100 let trvání republiky.

Rok 2018 byl rokem oslav a připomínek událostí, které vedly ke vzniku samostatného Československa. Před sto lety, na konci první světové války, se zrodila samostatnost našeho státu. Večer 28. října 1918 vydal Národní výbor Zákon o zřízení samostatného státu Československého.

V této souvislosti je třeba připomenout, že na válečných frontách první světové války bojovalo také 85 000 tisíc hasičů z českých zemí. Více než 11 000 jich padlo a více jak dva    a půl tisíce jich zemřelo následkem válečných útrap. Z našeho sboru to jmenovitě byli Kolínský Ludvík, Král Bohumil a Schwarzbach Antonín. Na jejich památku byl při oslavách Dne svobody 28. října 1934 odhalen pomník pod městským kinem, poblíž tehdejší zbrojnice dobrovolných hasičů.

Výročí vzniku republiky jsme si připomenuli spolu s vedením města a dalšími organizacemi a spolky položením květin při pietním aktu u pomníku v Plantáži. Kytici jsme rovněž položili k pomníku pod městským kinem. Sto let republiky  přiblížila také výstava historických fotografií, kterou jsme uspořádali v rámci Dne otevřených dveří 30. září 2018. Zmiňovaná akce se i díky počasí velice vydařila. Dovoluji si odhadnout, že areál naší zbrojnice během odpoledne navštívilo skoro tisíc návštěvníků, a to nejen z našeho města.

Jako součást Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jsme se zapojovali do akcí organizovaných okresním sdružením, aktivně jsme se zúčastnili jednání okrsku č. 7 a všech akcí okrskem organizovaných.

V loňském roce jsme navštívili 16 valných hromad okolních sborů a občanských sdružení. Starosta a velitel náš sbor zastupovali na Valné hromadě okrsku č. 7 a na shromáždění představitelů sborů Sdružení hasičů okresu Praha-východ. V orgánech sdružení máme i své zástupce. Naši členové jsou také v odborných radách okresního sdružení, a to v Odborné radě prevence a Odborné radě mládeže.

Výbor sboru se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. V loňském roce se sešel na pravidelných jednáních 11x, a jedna schůze byla mimořádná. Hlavním posláním výboru bylo zajišťovat chod sboru a splnění usnesení z valné hromady konané 20. ledna 2018. Naléhavé situace, které nesnesly odkladu, řešili členové výboru při pravidelné odborné přípravě jednotky. Dne 2. června se členové sboru sešli na členské schůzi, kterou jsme uspořádali po námi organizované soutěži v požárním útoku, Vimmerově memoriálu.

Zmiňované soutěže, která se konala již po šestadvacáté, se zúčastnilo 20 družstev.      S výkonem našich družstev jsme byli spokojeni. Dvě družstva mužů obsadila druhé a šesté místo, ženy se umístily na druhém místě. Sluší se připomenout, že soutěže pořádáme na Sokolském hřišti Jindry Vaníčka. Děkujeme sokolům za poskytnutí hřiště a zázemí pro organizaci soutěží.

Dne 15.  září jsme spolu s okresním sdružením uspořádali dětskou soutěž O putovní pohár starosty okresního sdružení. Tuto soutěž zajišťujeme od roku 2013. Souběžně jsme pak pořádali naši tradiční soutěž o Maxíkův pohár. Na start obou soutěží se ve třech kategoriích postavil rekordní počet třiceti šesti družstev, mezi nimi i čtyři naše, která se v silné konkurenci neztratila. Na dětské soutěži byla také přítomna starostka Okresního sdružení hasičů Praha-východ.

Příprava uvedených soutěží zabere našim členům spoustu času a energie. I když se snažíme o bezproblémový průběh, nedá se předejít některým technickým a organizačním problémům, které se tentokrát na soutěži vyskytly. Na jedné stříkačce došlo k technické závadě, vadný stroj byl operativně nahrazen jiným, záložním, což posunulo předpokládané ukončení zhruba o 30 minut. Tím jsme ale vystavili poskytovatele hřiště do složité situace, protože zpoždění ohrožovalo konání svatebního obřadu.  Situaci jsme řešili návrhem na zkrácení času přípravy družstev o jednu minutu, který jak rozhodčí soutěže, tak vedoucí soutěžících družstev akceptovali. Je třeba zdůraznit, že problémy neměly vliv na výsledky. Ve všech kategoriích podle předpokladů zvítězili favorité, naši mladší žáci se umístili na čtvrtém a jedenáctém místě, starší žáci byli šestí a dorostenci druzí. O to víc nás zamrzelo chování některých vedoucích účastnících se družstev, kteří nevěnovali pozornost instrukcím od rozhodčích a nevhodně zasahovali do průběhu soutěže.

Pro nás naprosto nepochopitelné pak bylo hodnocení soutěže výkonným výborem okresního sdružení, spojené s rozhodnutím, aby nám bylo organizování okresní soutěže odebráno. Podotýkám, že se tak stalo bez účasti našeho zástupce a bez toho, aniž nám byla dána možnost se ke vznesené kritice vyjádřit. Na postup výkonného výboru jsme podali stížnost a pro sebe vyvodili závěr, že se této soutěže nebudeme zúčastňovat.

Naše družstva zúčastnila také soutěže o putovní pohár starosty města a okrskové soutěže ve Staré Boleslavi.

V kroužku Mladých hasičů, které nazýváme Maxíky, je evidováno celkem 23 dětí. Kroužek vedou naši dlouholetí členové, kteří absolvovali potřebnou odbornou přípravu. Rádi konstatujeme, že se jim daří většinu děti pro hasičinu nadchnout.

Schůzky se konají v hasičské zbrojnici v pondělí a středu. Jejich náplní, mimo hasičské tématiky, je příprava na soutěže v požárním sportu a sportovní hry, a rovněž jsou rozšiřovány všeobecné znalosti dětí. Mimo tyto pravidelné aktivity měly děti možnost navštívit Brandýský zámek a Hasičský záchranný sbor podniku Spolana Neratovice. Pracovníci zdravotnické záchranné služby rozšířili jejich znalosti v oblasti zdravovědy.

V dubnu se Maxíci zúčastnili soutěže v Čelákovicích. V Brandýse nad Labem se na Sokolském hřišti představili při Pálení čarodějnic. V květnu děti soutěžily ve Staré Boleslavi a rovněž byly zapojeny do oslav městského Dětského dne.

V říjnu jsme pro děti uspořádali karneval a v listopadu drakiádu. Na prosinec byla pro děti připravena Mikulášská besídka a následně Vánoční besídka, kde každé dítě obdrželo dárek.

Celkem se děti se svými vedoucími sešly na 82 schůzkách s průměrnou účastí 20 dětí. Oceňujeme i zájem rodičů o to, jak si jejich dítě v kroužku vede.

Výcviku a školení členů výjezdové jednotky, kterých bylo 28, jsme věnovali 41 hod. Velitel jednotky a velitelé družstev se zúčastnili pravidelných školení pořádných Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Další členové se zúčastnili školení ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, pořádaného v mladoboleslavské Škoda Auto. Při praktických ukázkách si členové vyzkoušeli vyprošťování zraněných osob, taktiku, vybavení a používané nástroje.  V loňském roce absolvovalo pět členů Základní odbornou přípravu v rozsahu předepsaných 40 hodin, která je potřebná k zařazení do výjezdové jednotky sboru. Školení     a výcvik je zaměřen na osvojení základních dovednosti hasičů při používání materiálu               a vybavení při různých druzích zásahů. Takto nabyté zkušenosti se rozvíjejí při pravidelných pondělních cvičeních. Rovněž se uskutečnil kurz obsluhy a používání motorových řetězových a kotoučových rozbrušovacích pil, během kterého si členové výjezdové jednotky osvojili zásady práce s motorovou pilou a „rozbrusem“, jejich údržbu, bezpečnost práce a základní pravidla při kácení stromů. Řidiči absolvovali pravidelné školení profesní způsobilosti. Devět členů se zúčastnilo kurzů nositelů dýchací techniky, strojníků, velitelů družstev a záchranářů. Absolvovali jsme také kurz zaměřený na úpravu vody při krizových stavech. Několik členů se zúčastnilo nácviku evakuace objektů ZŠ Palachova, ZŠ Tip Toes a Mateřské školy Pražská.

Ve spolupráci s HZS Středočeského kraje, stanicí Stará Boleslav, jsme vybavili obě cisternové automobilové stříkačky materiálem z takzvaného D-programu. Ve stručnosti jde    o šetrný systém hašení požárů, především v uzavřených prostorech domů a bytů. Malé množství vody je maximálně využito k likvidaci požáru. Tím se sníží následné škody způsobené při použití většího množstvím vody dodávaného proudy „C“.     

 

Práci na technice, její údržbě a přípravě na STK jsme v loňském roce věnovali 251 hodin. Příkladně v prosinci loňského roku byly na CAS 20 Terrno vyměněny olejové              i vzduchové filtry. Údržbě hasičské zbrojnice a jejímu okolí jsme věnovali 202 hodin. Když připočítáme hodiny u všech ostatních akcí, jako je účast v celostátním programu PVČ Hasík CZ., práce s dětmi, asistence pro město a podobně, odvedli naši členové celkově 975 hodin.  A to k tomuto číslu nejsou připočteny stovky a stovky hodin odpracovaných při různých druzích mimořádných událostí.

Výčet dalších akcí by byl dlouhý. Jen ve zkratce připomenu některé: výroba pěny pro děti na dětských dnech v Brandýse, Brázdimi, Mratíně, Zápech a v Lázních Toušeň. Asistovali jsme při Pálení čarodějnic na sokolslém hřišti, při hudebním festivalu Louka-fest v areálu brandýského zámku a na koncertě skupiny Nezmaři. Asistenci jsme prováděli také na Food Festivalu na brandýském náměstí, v Panské zahradě při slavnostním ohňostroji, na       10. společenském bálu města, při vítání nového roku a pouštění lodiček 1. ledna na Labi, při dnech otevřených dveří ve firmách Bosal a Coontinental. V rámci akce Besip Day pořádané Armádou ČR, jsme se se účastnili ukázky zásahu u dopravní nehody osobního automobilu      a autobusu s vyšším počtem zraněných. Při Svatováclavských slavnostech jsme měli své zástupce v průvodu s naším historickým praporem a praporem Sdružení hasičů. Celý průvod s relikvií prošel kolem vodní fontány, kterou naši členové „vykouzlili“ v národních barvách   u mostu nad hladinou Labe. Dále se naši členové účastnili Festivalu sportu na ZŠ Na Výsluní, nebo plnili vodou parní lokomotivu při Audienci u Karla I.

Ve velkém rozsahu jsme se věnovali preventivně výchovné činnosti na základních       a mateřských školách. V roce 2018 uplynulo deset let od zapojení členů sboru do celostátního vzdělávacího programu Hasík CZ. Naši lektoři prováděli přednášky na základních školách pro žáky druhých a šestých tříd. Celkově odučili 104 hodin na základních školách ve městě           a v okolních obcích, při kterých proškolili 1816 žáků. Akce proběhly v základních školách Palachova, Na Výsluní, ve Staré Boleslavi, v Lázních Toušeň, Jirnech, Šestajovicích               a Zelenči.

Při bilancování loňského roku nemůžeme opomenout oblast medializace. Veřejnost jsme pravidelně informovali o všech hlavních aktivitách sboru a jeho spolupráci s ostatními složkami IZS a vedením města. Pozornost jsme věnovali také preventivně výchovné činnosti. Vedle webových stránek sboru i města a Městských listů jsme ve větším rozsahu využívali zejména facebook.

Ve zprávě, která zde byla přednesena před rokem, jsem informoval o tom, že náš sbor navázal spolupráci s hasiči z bavorského města Coburg. Po předloňské návštěvě německých kolegů u nás jsme my byli v minulém roce pozváni k nim. V rámci návštěvy, která se  uskutečnila v měsíci říjnu, jsme se seznámili s činností jednotky, výjezdovou technikou, areálem hasičské zbrojnice, zázemím pro hasiče a zúčastnili jsme se na slavnostního setkání hasičů z města a okolních obcí.

K 31. prosinci 2018 měl náš sbor 78 členů, z toho 23 dětí a dorostenců. Na všechny členy, jak dospělé tak i dětské, se vztahuje evropské nařízení GDPR, které jsme museli během loňského roku administrativně zpracovat a nechat všechny členy nebo jejich zákonné zástupce, podepsat. Velkou zátěží pro členy výboru bylo to, že se informace a doporučené tiskopisy během roku několikrát měnily.

Dostáváme k našemu hlavnímu poslání, kterým je ochrana života, zdraví a majetku našich spoluobčanů. V loňském roce byla výjezdová jednotka povolána k 142 mimořádným událostem, z toho k 68 požárům, 24 technickým pomocím, 33 dopravním nehodám, jednou k záchraně osob, 11 výjezdů bylo k planým poplachům a pět k ostatním zásahům.

První výjezd minulého roku se uskutečnil 16. ledna. Chvíli před šestou hodinou ranní jsme vyjížděli k dopravní nehodě nákladního automobilu ve Mstěticích. V zatáčce se vlek nákladního vozidla svezl do příkopu a hrozil převrácením. Poslední výjezd byl 30. prosince po čtvrt na jedenáct na dálnici D10, kde osobní automobil při sjíždění z dálnice vyjel mimo vozovku a narazil do plotu. Výjezdy nebyly jen k dopravním nehodám. Pro příklad uvedu některé zajímavé zásahy. Dne 23. února jsme byli vysláni k požáru v objektu bývalých mrazíren v Mochově. Nejprve byla na místo vyslána naše plošina a hned v následující minutě přišel příkaz i pro obě naše cisternové automobilové stříkačky. Šlo o náročný zásah v dýchací technice. Jelikož konstrukce hal hrozila zřícením a nebylo tedy možné provádět hasební práce uvnitř objektu, doba zásahu se velmi protáhla. Naše jednotka se vrátila na základnu až druhý den kolem deváté hodiny ranní. Dne 7. srpna jsme vyjížděli k záchraně dvou topících se dětí v jezeře Lhota. Po příjezdu na místo události jsme spolu s profesionálními hasiči ze stanice Stará Boleslav začali z člunu prohledávat dno jak pomocí sonaru, tak s využitím dalšího nářadí, a to až do příjezdu potápěčů. Ti později nalezli obě děti bez známek života. Dne 3. srpna   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem doprvní nehoda – autobus – Otradovice  po půl druhé odpoledne jsme vyjížděli k požáru linkového autobusu u Otradovic. Řidič autobusu kvůli zdravotní indispozici sjel s vozem mimo komunikaci a naboural do stromu. Jeho zranění byla vážná a do nemocnice byl transportován vrtulníkem. Dne 4. srpna, po rychlé bouřce, která se nad městem prohnala, jsme kolem půl desáté večer vyjížděli k popadaným stromům v kempu na Proboštských jezerech. Strom spadl i na jeden ze stanů, ke zranění naštěstí nedošlo. Dne 15. října    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem požár – průmyslové objekty – Lysá nad Labem před půl osmou večerní byla jednotka vyslána k požáru průmyslové haly v Lysé nad Labem. Na místě jsme pomáhali až do jedné hodiny následujícího dne. Dne 13. prosince    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem požár – skladovací hala – Horní Počernice kolem čtvrt na čtyři odpoledne jsme vyjížděli k požáru skladovací haly v Horních Počernicích. Kvůli rozlehlosti areálu a množství okolních objektů bylo nutné dostat plameny rychle pod kontrolu. Proto byla i naše velkokapacitní cisterna v rámci mezikrajské spolupráce povolána k plynulému zásobování místa události vodou. Po lokalizaci požáru jsme se vrátili zpět na základnu. Vzhledem k vysokým teplotám                   a dlouhotrvajícímu suchu naše jednotka často vyjížděla k požárům polí a lesů. Jen pro příklad v měsíci červenci hořelo 9x v lesích a 10x na polích s obilím. Při těchto zásazích  nepochybně splnila svůj účel CAS 30, která byla pořízena z evropského programu pro zvýšení připravenosti na změny klimatu a nová rizika.

Co se týká letošního roku, čekají nás dvě významné akce  –  příprava oslav 140 let trvání našeho sboru, které vychází na rok 2020, a výstavba nových garáží v areálu hasičské zbrojnice, realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za jejich aktivní práci, rodinným příslušníkům za jejich shovívavost. Patří se poděkovat všem občanským organizacím              a spolkům, že nás podporují a jsou nám nápomocni při organizaci našich akcí. Poděkování patří sponzorům a přispěvovatelům, bez jejichž finanční pomoci by nedošlo k obměně techniky, nákupu vybavení jak pro jednotku, tak i pro soutěžní družstva a mladé hasiče. Děkuji vedení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a zaměstnancům městského úřadu za podporu našeho sboru a výjezdové jednotky.  V neposlední řadě chci za spolupráci a pomoc poděkovat HZS Středočeského kraje.