Naše činnost v roce 2017

V Jídelně Popelka se 20. ledna uskutečnila valná hromada našeho sboru. Jednání se zúčastnili místostarostové města Hynek Homolka a Ing. Jiří Vojta, zástupci sborů dobrovolných hasičů a další hosté.

Hlavní pozornost byla zaměřena na vyhodnocení naší činnosti v loňském roce. Výjezdová jednotka zaznamenala 142 výjezdů, což je stejný počet jako v roce 2016 (podrobná statistika). Podařilo se dále zkvalitnit technické zázemí pro zvýšení její akceschopnosti. Díky dotacím, pomoci města a Středočeského kraje a podpoře sponzorů jsme, kromě jiného, do užívání získali novou velkokapacitní CAS, došlo k výrazné modernizaci svolávacího systému, byla postavena věž na sušení hadic a repasována podlaha v garážích.

Jednou z hlavních priorit sboru byla preventivně výchovná činnost zaměřená na žáky druhých a šestých tříd základních škol. V rámci preventivně výchovného programu „Hasík.CZ“ naši lektoři na základních školách ve městě a v okolních obcích celkově odučili 128 hodin a proškolili více než 1400 žáků.

 

Zpráva o činnosti SDH Brandýs nad Labem na Valnou hromadu

SDH Brandýs nad Labem konanou dne 20. ledna 2018

První měsíc  nového roku je již tradičně pro náš sbor obdobím konání valné hromady, na  které hodnotíme rok uplynulý a upřesňujeme si, kam budeme směřovat naši činnost v roce následujícím.  Na dnešní valné hromadě budeme bilancovat naši práci v roce 2017 a schvalovat  plán práce na rok 2018.

Pokud se ohlédneme za loňským rokem, můžeme říci, že to, co jsme si na jeho začátku předsevzali, se nám podařilo splnit. Jako součást Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jsme se zapojovali do akcí organizovaných okresním sdružením. V orgánech sdružení máme  své zástupce, naši členové pracují také v jeho odborných radách, konkrétně v Odborné radě prevence a Odborné radě mládeže.

Když hovořím o našem působení v okresním sdružení, osobně mám někdy pocit, že jeho vedení, jako i vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, si myslí, že ve výborech sborů sedí nejméně koncipienti právních kanceláří. Administrativní požadavky na sbory kladené jsou na hranici únosnosti. Například v loňském roce se nám podařilo dokončit přeregistraci na spolek. Tento proces trval bezmála dva roky, a to jsme museli ještě žádat o opravy údajů zapsaných do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze. Neustále se musíme potýkat s nedostatky v centrální evidenci členů sdružení. Opakovaně urgujeme opravy chyb v evidenci, vystavování certifikátů a odpovědi na dotazy spojené s evidencí.

Aktivně jsme působili v rámci okrsku č. 7, kde jsme se zúčastňovali jak okrskových jednání, tak všech ostatních akcí okrskem organizovaných.

Velmi dobré vztahy jsme udržovali s okolními sbory dobrovolných hasičů. Setkávali jsme se na valných hromadách sborů, vzájemně si vypomáhali při různých akcích, jako byly například oslavy výročí, prezentace na veřejnosti, v neposlední řadě pak zásahy při požárech a jiných mimořádných událostech. Opomenout nemohu ani oblast požárního sportu, kde naše družstva žen, mužů a dětí spolu zápolí zejména v soutěžních v požárním útoku.

 

A nyní k hlavním oblastem sborové činnosti. K 31. 2. 2017 měl sbor 83 členů, z toho 24 dětí a dorostenců. Ve výjezdové jednotce bylo 24 členů.

Výbor sboru se sešel 11x. Účast na schůzích byla poměrně vysoká i přes skutečnost, že někteří členové musejí dojíždět za prací mimo naše město. Hlavním posláním výboru bylo zajišťovat chod sboru a splnění usnesení z valné hromady konané 21. ledna 2017. Díky nasazení některých členů jsme zajistili pro náš sbor a výjezdovou jednotku i více, než jsme původně očekávali. Naléhavé situace, které nesnesly odkladu, řešili členové výboru i při pravidelné odborné přípravě jednotky. A nebylo jich málo.

V roce 2017 jsme ve spolupráci s vedením města získali do užívání nový požární automobil pořízený v rámci Integrovaného operačního programu výzvy č. 19 Technika pro IZS. Jde se o cisternu pro velkoobjemové hašení CAS 30 na podvozku Tatra určenou pro zásahy při rozsáhlých požárech a dalších mimořádných událostech, při kterých je potřeba veliké množství vody. Vozidlo, které je určeno jak na pozemní komunikace, tak do terénu, je vybaveno veškerým potřebným materiálem a moderními technologiemi, které pomáhají posádce při plnění náročných úkolů nejen při požáru. Příkladně přední hasící monitor je ovládán z kabiny, z místa spolujezdce, joystickem. Ovladačem lze také určit tvar vodního proudu a jeho směr. To znamená, že lze od kompaktního proudu plynule přejít na proud roztříštěný a přitom měnit směr hašení či ochlazování ve dvou rovinách. Monitor lze přepnout také na automatickou oscilaci ve 45stupňové výseči.

Pokračovali jsme ve zvelebovaní prostor hasičské zbrojíce a jejího okolí. Podařilo se dokončit travnatou plochu se stavem pro terče a nástřikovou zdí pro nácvik soutěžních  družstev v požárním sportu. Bohužel tomu předcházela havárie hlavního přívodu vody do sídliště, který vede přes areál zbrojnice. Vzhledem k tomu, že prasklé potrubí  muselo být v celé délce vyměněno,  byla částečně překopána i nová závodní dráha s umělým povrchem. Díky zkušenostem a profesionalitě zaměstnanců firmy provádějící opravu, byl povrch opatrně sejmut jen v nejnutnějším možném rozsahu. Po celkové opravě bylo vše navráceno do původního stavu. V současné době není jakýkoliv zásah poznat a obě dráhy jsou plně funkční. Jediné, co práce připomíná, je nový pás asfaltového povrchu ve vjezdu do našeho areálu.  Zároveň byl v rámci vybudování travnaté dráhy postaven v části areálu nový plot. Byla dokončena poslední etapa úprav hasičské zbrojnice, a to vymalování garáží a kompletní repase podlahy.

V areálu také vyrostla nová věž na sušení hadic. Ty jsou vytahovány do vrcholku 11metrové věže elektrickým vrátkem, čímž se manipulace a údržba hadic po zásahu výrazně zjednodušila a urychlila. Věž se zároveň stala zajímavou dominantou přilehlého sídliště.

Proběhl rozvoj svolávacího systému a obměna některých částí. Při vyhlášení poplachu jsou členové jednotky aktivováni pomocí pagerů a informováni pomocí SMS o druhu události, o tom, jaká technika má vyjet a o dalších podrobnostech. Volání zajistí zjištění informace, kteří hasiči se výjezdu zúčastní. To je důležité nejen pro velitele, ale i pro operační středisko. Automaticky se vytiskne trasa, kterou se má jet k zásahu a navigace ve vozidle pomůže s jejím upřesněním. To vše lze také sledovat na veliké obrazovce v garáži.

Technice, její údržbě a přípravě na STK jsme v loňském roce věnovali 418 hodin, údržbě hasičské zbrojnice a jejímu okolí 717 hodin.

Výcvik a školení členů jednotky se uskutečnily v rozsahu 80 hodin. Členové jednotky se také zúčastnili pravidelných školení pořádných Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, a to školení velitelů družstev, velitelů jednotek a strojníků. Zajímavé bylo školení k vyprošťování osob z havarovaných vozidel pořádané v mladoboleslavské Škoda Auto. Při praktických ukázkách si členové vyzkoušeli postup vyprošťování, techniku, vybavení a používané nástroje.

Důležitou součástí odborné přípravy byla účast na soutěžích v požárním sportu. Družstva žen a mužů se zúčastnila soutěže o putovní pohár starosty města a okrskové soutěže ve Staré Boleslavi a soutěže v Brázdimi. Námi pořádaného 25. ročníku Vimmerova memoriálu se zúčastnilo 21 družstev. Nejen díky počasí soutěž hodnotíme jako velmi vydařenou. Družstva mužů obsadila  druhé a páté místo, ženy zvítězily. Je nutné vyzdvihnout také vítězství našich členů na speciální soutěži družstev jednotek sborů dobrovolných hasičů Letňanský železňák. Soutěž se skládala z několika disciplín, které byly bodovány a konečný součet určil vítěze.

Velkou pozornost jsme věnovali výchově našich nejmladších členů. V kroužku Mladých hasičů, které nazýváme Maxíci, bylo evidováno 24 dětí. Kroužek vedou naši dlouholetí členové, absolventi odborných kurzů, kterým se  daří děti pro hasičinu nadchnout. Schůzky se konaly v hasičské zbrojnici v pondělí a středu. Jejich náplní, mimo hasičské tématiky, byla fyzická příprava na soutěže v požárním sportu a sportovní hry, a také rozšiřování všeobecných znalostí dětí. Celkem se uskutečnilo 81 schůzek s průměrnou účastí 15 dětí..

Mimo tyto pravidelné aktivity měly děti možnost vyzkoušet horolezeckou stěnu na brandýské pedagogické fakultě, navštívit brandýský zámek nebo Obvodní oddělení Policie České republiky. Pracovníci zdravotnické záchranné služby rozšířili jejich znalosti v oblasti zdravovědy.

Maxíci se zúčastnili soutěží v Čelákovicích a Staré Boleslavi,  na sokolském hřišti se představili při Pálení čarodějnic a zapojili se do oslav městského Dětského dne. V září jsme spolu s Okresním sdružením hasičů Praha-východ uspořádali dětskou soutěž o putovní pohár starosty okresního sdružení. Souběžně s touto soutěží jsme uspořádali již 7. ročník soutěže o Maxíkův pohár. Na start obou soutěží se ve třech kategoriích postavilo 25 družstev, mezi nimi i tři naše, která se v silné konkurenci neztratila. Mladší žáci obsadili čtvrté místo, starší žáci     a dorostenci skončili třetí..

V prosinci jsme dětem připravili Mikulášskou a vánoční besídku.

Pozitivní výsledky v práci s našimi nejmladšími členy dosahujeme také díky zájmu a podpoře ze strany jejich rodičů.

Neomezujeme se však jen na výchovu hasičského potěru. Ve velkém rozsahu se věnujeme preventivně výchovné činnosti na základních školách. Naši lektoři programu „Hasík.cz“ prováděli přednášky pro žáky druhých a šestých tříd. Na základních školách ve městě a v okolních obcích celkově odučili 128 hodin a proškolili více než 1400 žáků. Přednášky prováděli v základních školách Palachova, Na Výsluní, ve Staré Boleslavi, v Lázních Toušeň, Jirnech, Šestajovicích, Dřevčicích, Brázdimi, Veleni a Zelenči. V roce 2017 jsme rozšířili akreditované instruktory o 2 členy.

Nezapomínáme ani na děti předškolního věku. V hasičské zbrojnici jsme připravili ukázky pro děti ze všech mateřských škol a dalších předškolních zařízení nacházejících se v našem městě.

Dětem jsme se věnovali i v průběhu prázdnin, kdy jsme v areálu zbrojnice připravili program pro účastníky příměstského tábora Funatik.

Dostáváme se k našemu hlavnímu poslání, kterým je ochrana života, zdraví a majetku našich spoluobčanů. V loňském roce byla naše výjezdová jednotka povolána k 142 mimořádným událostem, z toho k 40 požárům, 44 technickým pomocím, 47 dopravním nehodám, 1x k záchraně zvířat a osob a 6 výjezdů bylo k planým poplachům. Jen pro představu vybírám několik zajímavých zásahů:

První výjezd se uskutečnil 7.1. před tři čtvrtě na osm, kdy jsme vyjížděli k požáru osobního automobilu na 6,5 km dálnice D10. Pravděpodobně kvůli technické závadě začalo hořet v motorovém prostoru, řidič stihl auto odstavit na krajnici a vystoupit. Pomohli jsme jednotce HZS Středočeského kraje ze stanice Stará Boleslav s dohašováním a usměrňováním dopravy. Poslední výjezd byl 31.12. k dopravní nehodě na kostelecké silnici. Při nezvládnutí jízdy na namrzlé vozovce dostalo vozidlo smyk a vylétlo do pole.

V lednu byla jednotka vyslána do Čelákovic, kde v jedné z učeben školy došlo k pádu sádrokartonového stropu. Štěstím bylo, že v učebně tou dobou nikdo z žáků nebyl. Bohužel zde bylo vidět, jak tyto zásahy mohou být pro hasiče nebezpečné. V průběhu odstraňování následků došlo ke zřícení dalšího stropu, pod kterým se nacházeli i dva naši členové. Pádem byli sraženi k zemi a následně vyproštěni ostatními zasahujícími hasiči. Oba naštěstí neutrpěli žádná zranění.

Dne 8.4. po půl druhé hodině ranní jsme vyjížděli k požáru stodoly v Ovčárech. Vznítila se sláma uskladněná v půdních prostorech. Štěstím bylo, že se požár nerozšířil na celý objekt a nebylo nutné evakuovat veškeré zvířectvo. Při pohledu na několikasetkilová prasata jsme byli rádi, že mohou zůstat tam, kde jsou. Chytání králíků bylo o mnoho „jednodušší“. Vzhledem k okolnostem ale nebylo možné k vyklízení hořící slámy použít mechanizaci a musela se vyházet z půdy ručně.

Fyzicky náročný byl zásah dne 2.6. V půl šesté ráno jsme byli vysláni k požáru staré výrobní haly v Čelákovicích. Už při jízdě byl vidět mohutný sloup kouře. V době našeho příjezdu byla požárem silně zasažena střešní konstrukce. Pomocí žebříků jsme se dostali na střechu a začali s hašením. Nestabilní střešní konstrukce, nutnost použití dýchací techniky      a sílící sluneční paprsky nám práci neusnadňovaly. Denní teploty dosahovaly přes třicet stupňů. Zpět na základnu jsme se vrátili až před pátou hodinou odpolední.

U tragické události jsme zasahovali v září, kdy  jsme byli vysláni do zahrádkářské kolonie u Labe. Rybář, který se šel do řeky vykoupat, se už z vody nevynořil. Bohužel, ani     s pomocí profesionálních hasičů a potápěčů ze Stará Boleslavi a Prahy se ho najít nepodařilo. Kolem osmé hodiny večerní bylo pátrání přerušeno. Teprve druhý den, po nasazení speciální techniky Policie ČR, bylo tělo objeveno.

Kuriózní zásah se odehrál na sv.Václava. Řidič osobního automobilu se chtěl pokochat ohňostrojem pořádaným v rámci oslav. Vybral si k tomu klidnější místo u Labe, poblíž dálničního mostu. Své vozidlo bohužel řádně nezajistil proti pohybu, a to sjelo do Labe. Nikomu se naštěstí nic nestalo a za pomoci jeřábu a potápěčů se podařilo vozidlo vylovit.

Dne 29. 10. se bohužel vyplnila meteorologická předpověď a hasiči, a nejen oni, měli plné ruce práce s likvidací následků vichřice Herwart. Pro nás vše začalo v půl deváté ráno, kdy jsme vyjeli k první události, a skončilo před jedenáctou v noci, kdy jsme se vrátili zpět na základnu. Za tu dobu jsme zasahovali 27x nejen v našem městě, ale i v nejbližším okolí. Převážně šlo o popadané stromy či jejich části, stromy částečně vyvrácené a hrozící pádem, nebo o poškozenou střešní krytinu domů.

Dne 18.11. došlo k požáru motorestu Čtyři kameny u dálnice D 10. Postupně byl vyhlášen až zvláštní stupeň požárního poplachu a na místo bylo povoláno 45 jednotek požární ochrany s více jak stem vozidel. Kvůli dopravě vody byla na čas i uzavřena D10 ve směru na Prahu. K události vyjely obě naše cisterny .Posádka CAS 20 se po lokalizaci požáru vrátila    v pozdních nočních hodinách zpět na základnu. Posádka CAS 30 zůstala na místě pomáhat     s osvětlením místa, dohašovacími pracemi a kontrolou požářiště. Na základnu se vrátila až 19.11. po sedmé hodině ranní.

Dne 5.12. po půl osmé večer jsme vyjížděli k požáru průmyslového objektu v Praze-Vinoři. Opět byl vyhlášen nejvyšší stupeň požárního poplachu. Naše velkoobjemová cisterna byla využita k zásobování místa zásahu vodou. Jednotka se na základnu vrátila kolem jedné hodiny v noci.

Vedle prioritní zásahové činnosti je potřeba zmínit i další akce a činnosti, na nichž se sbor v loňském roce různou měrou podílel nebo je přímo organizoval.

Nový rok jsme zahájili asistencí při ohňostroji a pouštění lodiček po Labi.

Uspořádali jsme počtvrté Hasičský ples, který byl, tak jako v předchozích letech, zcela vyprodaný a podle mínění jeho účastníků mimořádně vydařený.

Dohlíželi jsme na Pálení čarodějnic, pěnou jsme potěšili děti na dětských dnech v Brandýse, Mratíně a Toušeni. Asistovali jsme při hudebním festivalu Louka-fest v areálu brandýského zámku, na koncertech skupiny Stromboli a bratrů Ebenových v Houštce, a na akci „Rozloučení s létem“.

S naší plošinou jsme vypomohli při instalaci radarů a kamer a také s mytím oken na brandýské radnici. Kropili jsme ulice v parném v létě. V zimě jsme dováželi vodu při stavbě kluziště na náměstí. Také jsme dopravili děti ZŠ do partnerského maďarského města Godolo. Naši členové se zúčastnili Festivalu sportu na ZŠ Na Výsluní, nebo plnili vodou parní lokomotivu při Audienci u Karla I.

Účastnili jsme se pietních aktů k uctění památky padlých v bojích za svobodu              a k výročí vzniku republiky. Při Svatováclavských slavnostech jsme měli své zástupce v průvodu s praporem sdružení hasičů. Celý průvod s relikvií prošel kolem vodní fontány, kterou naši členové „vykouzlili“ v národních barvách u mostu nad hladinou Labe.

Jednou z nejvýznamnějších akcí pořádaných sborem pro veřejnost, byl Den otevřených dveří, na kterém jsme 1. října přivítali v našem areálu přes 600 návštěvníků. Ti se mohli nejen seznámit s naší technikou, shlédnout ukázky zásahové činnosti a požárního útoku. Některé činnosti si mohli sami vyzkoušet. Na akci byla veřejnosti poprvé představena nově zrekonstruovaná historická plátna, která jsme objevili v roce 2015. Tento nález byl pro nás všechny velikým překvapením a tušení o jejich existenci neměli ani pamětníci. Na restaurování se nám podařilo sehnat nejen finanční prostředky, ale i kvalifikovaného restaurátora, který plátnům vrátil jejich původní podobu.

Novou aktivitou bylo navázání spolupráce s dobrovolnými hasiči z bavorského města Coburg. Delegace německých kolegů, která k nám zavítala na přelomu září a října, se v průběhu třídenního pobytu setkala se starostou města, a také se zúčastnila Dne otevřených dveří.

I v uplynulém roce jsme věnovali velkou pozornost medializaci s cílem komplexně informovat veřejnost nejen o naší činnosti a o podpoře a pomoci ze strany města, ale i napomáhat osvětě zejména v oblasti předcházení vzniku požárů. Vedle webových stránek jsme k informování využívali facebookový profil, který se těší stále větší návštěvnosti. Z dalších mediálních prostředků pak šlo o webové stránky města a zejména Městské listy, na jejichž stránkách jsme se prezentovali v každém vydání.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za jejich aktivní práci, rodinným příslušníkům za jejich shovívavost.  Děkuji všem spolkům, že nás podporují a jsou nám nápomocny při organizaci našich akcí, jako i všem sponzorům a přispěvovatelům, bez jejichž finanční pomoci by nedošlo k obměně techniky a nákupu vybavení jak pro jednotku, tak i pro soutěžní družstva a mladé hasiče. V neposlední řadě za podporu našeho sboru a výjezdové jednotky děkuji vedení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a zaměstnancům městského úřadu , Středočeskému kraji a HZS Středočeského kraje.