Požární prohlídky

Nezapomínejte na preventivní požární prohlídky

Mezi důležité povinnosti statutárních orgánů společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ)  a bytových družstev (BD) v oblasti požárním ochrany patří také pravidelná kontrola dodržování předpisů o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi se však hasiči často setkávají s tím, že výbory SVJ nebo představenstva BD tuto kontrolu chápou pouze jako kontrolu provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů, hydrantových systémů, případně dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně (PO) se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek, jejichž cílem je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu. Četnost prohlídek závisí na míře požárního nebezpečí provozovaných činností, v případě převážné většiny bytových domů SVJ nebo BD v našem městě by měly být prováděny 1x za 12 měsíců, pokud nebylo stanoveno jinak.

Provádět preventivní požární prohlídku může pouze osoba odborně způsobilá v PO, technik PO, nebo preventista PO.

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování: stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Konkrétně je pak obsahem těchto prohlídek zejména:

  • ověření, zda jsou prováděny pravidelné kontroly a revize elektrických rozvodů, hromosvodu, rozvodů plynu, plynových zařízení, případně kotlů a spalinových cest apod., a také protipožárních zařízení (např. požární dveře, přenosné hasící přístroje nebo požární hydrantové systémy, nebo zařízení pro odvod tepla a kouře),
  • kontrola označení a průchodnosti únikových cest a únikových východů,
  • kontrola dostupnosti a označení uzávěrů plynu, vody, vypínačů el. proudu (jističů).

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.

Dodržováním této zákonné povinnosti SVJ nebo bytová družstva jako právnické osoby a jejich statutární orgány předcházejí nejen hrozbě možných sankcí, ale také komplikacím při vyšetřování příčin případného požáru v bytovém domě a pojistné likvidace způsobených škod. Co je však nejdůležitější, tyto kontroly především významně napomáhají snížit rizika vzniku požárů a dalších mimořádných událostí.